เผยแพร่แล้ว: 04/18/2020

การบริหารเชิงกลยุทธ์ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

ก่อพงศ์ ไวยานิกรณ์, นุชนรา รัตนศิระประภา

47-55

การนิเทศในโรงเรียนสกลวิทยา

อิสรนันท์ ศิโรรัตนพาณิชย์, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์

154-167

อนาคตภาพเส้นทางอาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

ธวัชชัย กลิ่นดี, วรกาญจน์ สุขสดเขียว, มัทนา วังถนอมศักดิ์, นพดล เจนอักษร

296 - 311

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

พรเพ็ญ จิระณัฐวีรกุล, นุชนรา รัตนศิระประภา

326 - 337

การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย

ภาณุวัฒน์ เลิศประเสริฐพันธ์, นพดล เจนอักษร

421 - 433

การบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนวัดวังน้ำขาว

ภิรญา ขัตติยะ, ประเสริฐ อินทร์รักษ์

460 - 471

ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา

ยลพรรษย์ ศิริรัตน์, มัทนา วังถนอมศักดิ์

488 - 510

การจัดการความรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

อาภามาส นิโกรธา, นพดล เจนอักษร

525 - 538

การบริหารจัดการสื่อดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวัย

สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน, ประเสริฐ อินทร์รักษ์

636 - 647

สมรรถนะครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์)

สานิตา แดนโพธิ์, นุชนรา รัตนศิระประภา

703 - 714

พจนานุกรมสมรรถนะผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา

ทวิช แจ่มจำรัส, มัทนา วังถนอมศักดิ์

799 - 814

การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันดี ชูชี่น, มัทนา วังถนอมศักดิ์, ประเสริฐ อินทร์รักษ์, นพดล เจนอักษร

815 - 829

ปัจจัยการเสริมสร้างพลังอำนาจครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ธัณย์สิตา สุรศิษฐ์ชานล, สงวน อินทร์รักษ์

830 - 843

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พันธ์ศักดิ์ พึ่งงาม, พิชญาภา ยืนยาว, นภาเดช บุญเชิดชู, สุมิตร สุวรรณ

1017 - 1034