เกี่ยวกับวารสาร

Focus and Scope

1. เพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน

2. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์นักวิชาการและนักศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา

Peer Review Process

บทความที่นำเสนอเพื่อตีพิมพ์จะต้องผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อบทความนั้นๆ ในลักษณะ Peer Review ผู้ทรงคุณวุฒินี้ได้รับการแต่งตั้งโดย ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการและกองบรรณาธิการมีสิทธ์ิในการแก้ไขบทความตามความเหมาะสม

Publication Frequency

เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม)

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Sponsors

  • ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Sources of Support

  • ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Journal History

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เปิดสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มาเป็นจำนวนหลายรุ่น โดยในแต่ละรุ่นมีการทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์จำนวนมาก ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นงานวิจัยที่ดี และมีคุณค่าแก่การเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวารสารที่ภาควิชาการบริหารการศึกษา ได้จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ใช้เป็นช่องทางในการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทั้งของนักศึกษาในภาควิชาและนักศึกษาหรือนักวิจัยภายนอกสถาบันฯ รวมทั้งคณาจารย์ในสาขาการบริหารการศึกษา โดยจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร. นพดล เจนอักษร อาจารย์ประจำภาควิชาการบริหารการศึกษาเป็นผู้เสนอความคิดและเป็นผู้ริเริ่มในการจัดทำวารสารขึ้นมาในครั้งแรก