การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

คำแนะนำผู้แต่ง

1. บทความที่นำเสนอจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. ผู้เขียนบทความต้องกรอกรายละเอียด แบบเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร ส่งที่ E-mail : chonnanee_ming@hotmail.com 

    โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  https://bit.ly/3kzvhIl 

    *(หมายเหตุ) หากท่านไม่ทำการกรอกแบบเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร อาจทำให้บทความของท่านไม่ได้รับการพิจารณา

3. บทความที่นำเสนอต้องดำเนิน Submission ในระบบ Thaijo

    

นโยบายส่วนส่วนบุคคล

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.