Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • ส่งไฟล์ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ไม่เป็นมันก่อนวารสารเพื่อพิจารณาอีก (หรือคำอธิบายที่ได้รับการจัดให้อยู่ในความคิดเห็นถึงบรรณาธิการ)
  • แฟ้มส่งอยู่ใน OpenOffice, Microsoft Word, RTF, หรือรูปแบบ WordPerfect แฟ้มเอกสาร
  • ที่มีให้บริการ URL ที่อ้างอิงได้รับการให้บริการ
  • ข้อความที่เป็นระยะบรรทัดเดี่ยว; ใช้ตัวอักษร 12 จุด; พนักงานเอียงมากกว่าขีดเส้นใต้ (ยกเว้นที่มีที่อยู่ URL); และทุกภาพประกอบตัวเลขและตารางจะถูกวางไว้ในข้อความที่จุดที่เหมาะสมมากกว่าในตอนท้าย
  • ข้อความที่เป็นไปตามความต้องการของโวหารและบรรณานุกรมที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ของผู้เขียนซึ่งพบในวารสารเกี่ยวกับ
  • หากคุณส่งไปยังส่วน peer-reviewed ของวารสาร, คำแนะนำในการดูแลให้คนตาบอดรีวิวได้รับการปฏิบัติตาม

Author Guidelines

การเตรียมต้นฉบับ

บทความวิชาการ บทความวิจัย หรือบทปริทัศน์ หนังสือ อาจนำเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ให้ พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษขนาด A4 หน้าเดียว โดยใช้ Font : TH Sarabun New  ขนาด 15 ความยาว 10-15 หน้า 

บทความทุกประเภทต้องมีส่วนประกอบ ดังนี้

1. ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน (ครบทุกคนกรณีที่เขียน หลายคน)

2. วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด และตำแหน่งทาง วิชาการ (ถ้ามี) ของผู้เขียนทุกคน

3. หน่วยงานที่สังกัด (สาขาวิชา/ภาควิชา/คณะ พร้อมสถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail Address)

บทความวิจัยต้องมีส่วนประกอบเพิ่มเติม คือ ต้องมี บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาว รวมกันประมาณ 250 – 300 คำ โดยโครงสร้างบทความวิจัย ควรประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการ ศึกษา อภิปรายผล สรุป/ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง

บทปริทัศน์หนังสือ มีความยาวรวมประมาณ 5-10 หน้า ส่วนโครงสร้างของบทความให้เหมาะสมกับบทปริทัศน์หนังสือ และตอนท้ายให้มีเอกสารอ้างอิงเช่นกัน

กรณีที่มีตารางหรือรูปประกอบ ต้องแยกออกจาก เนื้อเรื่อง รูปถ่ายอาจเป็นภาพสี ขาว-ดำ สไลด์ ภาพวาด ควรเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ (JPEC, GIF) หรือภาพที่พรินต์จาก เครื่องพิมพ์เลเซอร์

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง

กรณีผู้เขียนต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลใน เนื้อเรื่องแบบนามปี (author-date in text citation) โดยระบุชื่อ ผู้แต่งที่อ้างถึงพร้อมปีที่พิมพ์เอกสารไว้ข้างหน้าหรือข้างหลัง ข้อความที่ต้องการอ้างอิงเพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น และอาจระบุเลขหน้าของเอกสารที่อ้างก็ได้หากต้องการ กรณีที่ อ้างมาแบบคำต่อคำต้องระบุเลขหน้าของเอกสารที่อ้างทุกครั้ง และให้มีการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม (reference) โดยรวบรวมรายการ เอกสารทั้งหมด ที่ผู้เขียนอ้างอิงในการเขียนบทความจัดเรียงราย การตามลำดับตัวอักษรผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อเอกสารอ้างอิง สำหรับ บทความที่นำเสนอเปน็ ภาษาไทย และ Reference สำหรับบทความที่ นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง แบบ APA (American Psychological Association)

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.