เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

1. บทความที่นำเสนอจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. ผู้เขียนบทความต้องกรอกรายละเอียด แบบเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร ส่งที่ E-mail : chonnanee_ming@hotmail.com 

    โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  https://bit.ly/3kzvhIl 

    *(หมายเหตุ) หากท่านไม่ทำการกรอกแบบเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร อาจทำให้บทความของท่านไม่ได้รับการพิจารณา

3. บทความที่นำเสนอต้องดำเนิน Submission ในระบบ Thaijo