Online ISSN  2697-4541

Print ISSN  1906-8255

การเปลี่ยนแปลงการจัดพิมพ์เนื้อหาในบทความวิจัย

2020-11-03

               ประกาศจากกองบรรณาธิการวารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการเปลี่ยนแปลงการจัดพิมพ์เนื้อหาในบทความวิจัยจากการจัดพิมพ์เนื้อหาแบบ 2 คอลัมน์ เป็นแบบ 1 คอลัมน์ ตั้งแต่ฉบับปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ https://bit.ly/2OhOUK0

รูปแบบการเขียนบทความ

2020-02-05

ประกาศจากกองบรรณาธิการวารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการเปลี่ยนแปลงการจัดพิมพ์เนื้อหาในบทความวิจัยจากการจัดพิมพ์เนื้อหาแบบ 2 คอลัมน์ เป็นแบบ 1 คอลัมน์ ตั้งแต่ฉบับปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

https://drive.google.com/file/d/1BECpTybvpwXC0C7-TA67UEgzLwGOOsqJ/view?usp=sharinghttps://bit.ly/3mrAL8r

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

เผยแพร่แล้ว: 02/06/2024

การจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

อมเรศ ชาตรูปะชีวิน, สายสุดา เตียเจริญ

17 - 34

ดูทุกฉบับ