เกี่ยวกับวารสาร

เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตเพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา

Announcements

การเปลี่ยนแปลงการจัดพิมพ์เนื้อหาในบทความวิจัย

2020-11-03

               ประกาศจากกองบรรณาธิการวารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการเปลี่ยนแปลงการจัดพิมพ์เนื้อหาในบทความวิจัยจากการจัดพิมพ์เนื้อหาแบบ 2 คอลัมน์ เป็นแบบ 1 คอลัมน์ ตั้งแต่ฉบับปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ https://bit.ly/2OhOUK0

Read more about การเปลี่ยนแปลงการจัดพิมพ์เนื้อหาในบทความวิจัย

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2563): กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
					ดู ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2563): กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
เผยแพร่แล้ว: 2022-02-20

บทความวิจัย (Research Articles)

ดูทุกฉบับ

ISSN 1906 - 8255 (Print)

ISSN 2697 - 4541 (Online)