Contact

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 093-9793455
061-0199914

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
Phone 093-9793455

Support Contact

นางสาวชนนี แสนศรี
Phone 093-9793455