ติดต่อ

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 093-9793455
061-0199914

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ 093-9793455

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นางสาวชนนี แสนศรี
เบอร์โทรศัพท์ 093-9793455