เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตเพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา

-

2020-02-08

-

Vol. 10 No. 2 (2019)

Published: 2020-02-26

EDUCATIONAL ADMINISTRATION IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION PROGRAM, GRADUATE SCHOOL, MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY

Thamrong Samathi, Sathaporn Khanto, Damrong Benjakeeree, Phrapariyatsaravethee, Sunthara Chantho

46-62

View All Issues

ISSN XXXX-XXXX (Online)