Announcements

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

รูปแบบการเขียนบทความ 

              ประกาศจากกองบรรณาธิการวารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการเปลี่ยนแปลงการจัดพิมพ์เนื้อหาในบทความวิจัยจากการจัดพิมพ์เนื้อหาแบบ 2 คอลัมน์ เป็นแบบ 1 คอลัมน์ ตั้งแต่ฉบับปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสามารถตรวจสอบตัวอย่างของรูปแบบการการเขียนบทความได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/2OhOUK0

จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความ

          วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ตระหนักและมุ่งมั่นต่อการรักษามาตรฐานด้านจริยธรรมในการตีพิมพ์อย่างสูงสุด จึงให้ความสำคัญกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านจริยธรรมในการตีพิมพ์อย่างเคร่งครัด

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

 1. พิจารณาและตรวจสอบบทความที่ส่งเข้ามาเพื่อขอรับพิจารณาตีพิมพ์กับวารสารทุกบทความ โดยพิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหาบทความกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร
 2. ตรวจสอบคุณภาพของบทความที่ส่งเข้ามาก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินบทความและก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่
 3. ใช้เหตุผลทางวิชาการในการพิจารณาบทความทุกครั้ง โดยปราศจากอคติที่มีต่อบทความและ ผู้นิพนธ์ ทั้งด้านเชื้อชาติ เพศ ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง และสังกัดของผู้นิพนธ์
 4. ปฏิบัติตามกระบวนการ ขั้นตอน และระเบียบต่าง ๆ ของวารสารอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การพิจารณาคุณภาพของบทความเบื้องต้น การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความตามความเชี่ยวชาญ การเสนอบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา การแจ้งผลพิจารณาบทความ การจัดสรรบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่และการตรวจสอบคุณภาพบทความก่อนการตีพิมพ์
 5. ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ และไม่นำบทความหรือวารสารไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ หรือนำไปเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง
 6. ไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบทความและผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงไม่ปิดกันข้อมูลที่ใช้แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นิพนธ์
 7. กำกับ ดูแล และรักษามาตรฐานของวารสาร รวมถึงพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพและมีความทันสมัย

บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์หรือผู้เขียนบทความ

 1. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารฉบับอื่น
 2. นำเสนอข้อมูลที่เป็นผลจากการศึกษาวิจัย ผู้นิพนธ์ต้องไม่นำเสนอข้อมูลที่บิดเบือน ปลอมแปลง หรือนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ และต้องรับผิดชอบต่อข้อคิดเห็นที่นำเสนอในเนื้อหาบทความ
 3. เป็นบทความที่ไม่มีการคัดลอกผลงานผู้อื่น และต้องมีการอ้างอิงทุกครั้งเมื่อนำผลงานของผู้อื่นมาอ้างอิงในเนื้อหาบทความของตนเอง ตามรูปแบบการอ้างอิงที่วารสารกำหนดไว้
 4. ผู้นิพนธ์ยินดีและพึงกระทำตามขั้นตอน ระเบียบ และข้อกำหนดที่วารสารกำหนด เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของเนื้อหาบทความที่ได้นำมาตีพิมพ์เผยแพร่

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ

 1. พิจารณาบทความโดยคำนึงถึงคุณภาพบทความภายใต้หลักการและเหตุผลทางวิชาการ พิจารณาความถูกต้องและประโยชน์ของเนื้อหาบทความ โดยปราศจากอคติหรือความคิดเห็นส่วนตัว
 2. ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงบทความที่ชัดเจนและสร้างสรรค์ โดยใช้ความเชี่ยวชาญ และความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทความที่รับประเมินอย่างแท้จริง
 3. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากบทความทางวิชาการที่ตอบรับการอ่านเพื่อพิจารณาคุณภาพของบทความ
 4. ตรวจสอบบทความที่รับประเมิน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเนื้อหาที่คัดลอกมาจากผลงานชิ้นอื่น ๆ หากตรวจสอบพบว่ามีการคัดลอก ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบทันที
 5. รักษาระยะเวลาในการประเมินบทความตามกรอบเวลาประเมินที่กองบรรณาธิการกำหนดไว้
 6. ไม่แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียวบทความ
 7. ไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความที่ตอบรับเพื่อพิจารณาคุณภาพของบทความ

การเปลี่ยนแปลงการจัดพิมพ์เนื้อหาในบทความวิจัย

2020-11-03

               ประกาศจากกองบรรณาธิการวารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการเปลี่ยนแปลงการจัดพิมพ์เนื้อหาในบทความวิจัยจากการจัดพิมพ์เนื้อหาแบบ 2 คอลัมน์ เป็นแบบ 1 คอลัมน์ ตั้งแต่ฉบับปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ https://bit.ly/2OhOUK0

รูปแบบการเขียนบทความ

2020-02-05

ประกาศจากกองบรรณาธิการวารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการเปลี่ยนแปลงการจัดพิมพ์เนื้อหาในบทความวิจัยจากการจัดพิมพ์เนื้อหาแบบ 2 คอลัมน์ เป็นแบบ 1 คอลัมน์ ตั้งแต่ฉบับปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

https://drive.google.com/file/d/1BECpTybvpwXC0C7-TA67UEgzLwGOOsqJ/view?usp=sharinghttps://bit.ly/3mrAL8r