วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์นักวิชาการทางการศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน และ 2) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 1) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ  2) ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2022-07-11

บทบรรณาธิการ และสารบัญ

Journal of education Journal of education , Journal of education

3-10

การสร้างความสามารถทางการประเมิน : แนวคิดและการประยุกต์ใช้

ชัยมงคล ปินะสา, รณธิชัย สวัสดิ์, ผศ.ดร. กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์

76-94