การพาเด็กเข้าครัวตามแนวทางการจัดประสบการณ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

Main Article Content

Manita Leethochawalit Atthanuphan

บทคัดย่อ

ทักษะและพัฒนาการเป็นสิ่งที่สำคัญและควรส่งเสริมสำหรับเด็กปฐมวัย หนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะและพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยก็คืองานครัว ซึ่งงานครัวสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทำงานจริง พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมพัฒนาการและทักษะของเด็กได้อย่างเหมาะสม โดยครูและผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเตรียมการงานครัวสำหรับเด็กปฐมวัย ในบทความนี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับ ความหมาย ประเภท การเลือกซื้อวัตถุดิบ การจัดเตรียมภาชนะและอุปกรณ์ วิธีการปรุงอาหาร การทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำงานครัว รวมถึงความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่เด็กปฐมวัยจะได้รับ บทบาทของครูและผู้ปกครองในการเตรียมตัวทำงานครัวของเด็กปฐมวัย และการทำงานครัวตามแนวการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่ครูและผู้ปกครองสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเองได้

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Articles)

References

Cambridge Dictionary. (2020). Cooking. [Online]. Retrieved Febuary 10, 2022, from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cooking?q=Co

Chartisathian, C. (2019, 24 June). Cooking with Kids: it’s not as difficult as you think. [Online]. Retrieved Febuary 10, 2022, from https://adacstou.wixsite.com/adacstou/single-post/2019/06/24/Cooking-with-Kids-ไม่ยากอย่างที่คิด (in Thai)

Department of Health Bureau of Food and Water Sanitation (2016). Food sanitation requirements for food preparation facilities in hospitals. [Online]. Retrieved Febuary 10, 2022, from http://foodsan.anamai.moph.go.th/main.php?filename=hospital2 (in Thai)

Iamsaard, C., Jansongsang, P., Sawangjan, S., & Chata, C. (2019). Promoting Analytical Thinking of Early Childhood from Master Parents in Surat Thani Province. Journal of Education Studies Chulalongkorn University, 47(2), 46-67. (in Thai)

Ministry of Education, Office of the Basic Education Commission. (2017). The Early Childhood Curriculum B.E. 2560. Bangkok: Agricultural Cooperative Community of Thailand. (in Thai)

Na Songkhla, W. and Chaipani, W. (1989). How to cook Thai food. [Online]. Retrieved Febuary 10, 2022, from http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=13&chap=8&page=t13-8-infodetail04.html (in Thai)

Parrini, S. (2009). Little Kitchen. Victoria: Hardie Grant Books.

Phanthian, S. (n.d.). Classification of kitchens and personnel management in the kitchen department. Nonpublic documentation, Hotel management and accommodation business Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand. (in Thai)

Roong Aroon School. (2018, 1 October). Teacher leads to learn about kitchen work. [Online]. Retrieved Febuary 10, 2022, from https://www.roong-aroon.ac.th/?p=8787 (in Thai)

Sukcharoen, S., Damrongpingkasakul, R, Phuudom, K., Chaidet, E., Soisungnern, P., & Supap, O. (2014). Food sanitation course guide for food handlers and food business operators. [Online]. Retrieved Febuary 10, 2022, from https://drive.google.com/file/d/1g9CwSXCgmPRL6eZcVvhBXdRFNBERWUlo/view (in Thai)