คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร                   ที่ปรึกษา
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย                   บรรณาธิการ
 3. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย                                         กองบรรณาธิการ
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร จันทรนําชู                                 กองบรรณาธิการ
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์                            กองบรรณาธิการ
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์                                กองบรรณาธิการ
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ                           กองบรรณาธิการ
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน                         กองบรรณาธิการ
 9. อาจารย์ ดร.พรพิมล รอดเคราะห์                                          กองบรรณาธิการ
 10. อาจารย์ ดร.ฐิติมา เวชพงศ์                                                  กองบรรณาธิการ
 11. อาจารย์ ดร.ชินัณ บุญเรืองรัตน์                                            กองบรรณาธิการ
 12. อาจารย์มัณฑนา พันธุ์ดี                                                       กองบรรณาธิการ
 13. นายภาวัต จรลีรัตน์                                                              กรรมการและเลขานุการ
 14. นางสาวชยปภา ศรีสุทัศน์                                                    ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจำกองบรรณาธิการ

 1. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์                                    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 2. ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์                                           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 3. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวานิช                                       ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา คุณารักษ์                         มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 5. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.สำลี ทองธิว                                       ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงศ์ใหญ่                                    สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา                           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ คุณารักษ์                             มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล ธนะโสภณ                             สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี                                    มหาวิทยาลัยมหิดล
 13. รองศาสตราจารย์สมปัต ตัญตรัยรัตน์                                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 14. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์                          ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์