ที่ปรึกษา         คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

บรรณาธิการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

กองบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริณา จิตตจ์รัส              คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ                                    คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์                                     คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน                                  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.พรพิมล รอดเคราะห์                                                  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.ฐิติมา เวชพงศ์                                                          คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์มัณฑนา พันธุ์ดี                                                               คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจำกองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์                   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์                          คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวานิช                      ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา คุณารักษ์        มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สำลี ทองธิว                      ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงศ์ใหญ่                   สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ คุณารักษ์            มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล ธนะโสภณ            สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี                   มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์สมปัต ตัญตรัยรัตน์                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์         ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้จัดการวารสาร นายภาวัต จรลีรัตน์ 

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร นางสาวชยปภา ศรีสุทัศน์ ,นางสาวอารีรัตน์ สายทอง