วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์นักวิชาการทางการศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน และ 2) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 1) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ    2) ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

การจัดทำวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

                วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดทำวารสาร เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) แบบตีพิมพ์ (Print)  ISSN 1686-3089  ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2555 และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  ISSN 2672-9571 ตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 2561

 

การปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

2021-07-12

ด้วยวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์นักวิชาการทางการศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน และ 2) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 1) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ 2) ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม
โดยในปัจจุบันวารสารได้เผยแพร่เป็นรูปแบบออนไลน์ และกระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) ก่อนรับบทความตีพิมพ์เผยแพร่

ทั้งนี้ขอแจ้งว่าตั้งแต่รอบประเมินในเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จะปรับหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความมาจากหลากหลายสถาบันอย่างน้อย 3 คน
 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
เพื่อให้ผู้เขียนสามารถนำผลงานไปใช้ในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้ตามประกาศ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/149/T_0019.PDF

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (2566): วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2566)

วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์นักวิชาการทางการศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน และ 2) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 1) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ    2) ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-28

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci