วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์นักวิชาการทางการศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน และ 2) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 1) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ    2) ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

การจัดทำวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

                วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดทำวารสาร เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) แบบตีพิมพ์ (Print)  ISSN 1686-3089  ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2555 และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  ISSN 2672-9571 ตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 2561

 

ระเบียบการเขียน-ส่งบทความ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (New! 05/07/62)

2017-06-28

1. บทความที่นำเสนอตีพิมพ์ลงในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะต้องจัดวางเป็นลักษณะ Paragraph ไม่จำเป็นต้องทำเป็นลักษณะ 2 แถวคอลัมน์ 

2. บทความที่นำเสนอจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3.ผู้เขียนบทความต้องกรอกรายละเอียด แบบเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร
ส่งที่ E-mail : edu.journal.su@gmail.com 

แบบฟอร์ม
https://drive.google.com/file/d/1Z_cnX4SqrGYlNtaR4ClpfZLIiM5Np96a/view?usp=sharing

*(หมายเหตุ) หากท่านไม่ทำการกรอกแบบเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร อาจทำให้บทความของท่านไม่ได้รับการพิจารณา

4. บทความที่นำเสนอต้องดำเนิน Submission ในระบบ Thaijo โดยส่งในหน้าเว็บไซต์นี้

https://www.tci-thaijo.org/index.php/suedujournal/submission

4.1 สามารถดูรายละเอียดการส่งได้ที่นี่

 https://drive.google.com/file/d/1whY5ApS-9g5PF4jyyIsaR9l4cIlVMdjo/view?usp=sharing

4.2 ปัญหาเข้าสู่ระบบแล้วไม่สามารถเข้าถึงการส่งบทความได้

https://drive.google.com/file/d/1BjrlOZmGBiBOjLFxYuNLXPn6_Y47Z2T3/view?usp=sharing

5. สามารถอ่านรายละเอียดคู่มือการเขียนบทความได้ ที่เว็บไซต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

https://drive.google.com/file/d/1bLkgeyjZlFnPYDoomFYr4DoI3rnwqSeN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IypxWvk8A5Ik7FYkhJ-5xuddtrM9Yusd/view?usp=sharing

6. รายละเอียดกระบวนการดำเนินการของบทความ ท่านสามารถดูได้ที่นี่

https://drive.google.com/file/d/101fiez7jdiDwg6UTXAmj_pagrsvc_bj2/view?usp=sharing

6.1 เมื่อท่านส่ง แบบเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร บทความของท่านถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

6.2 หากท่านได้รับผลการพิจารณาบทความแล้ว ขอให้ท่านปรับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิภายในระยะเวลาที่กองบรรณาธิการกำหนด หากท่านไม่ดำเนินการแก้ไขบทความ ท่านจะต้องเสียค่าพิจารณาบทความให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน เป็นจำนวน 1,600 บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) และบทความของท่านจะไม่สามารถลงวารสารใดๆ ได้ รวมถึงผู้เขียนที่ถอนการตีพิมพ์บทความหลังจากที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ทำการประเมินบทความแล้ว ท่านจะต้องเสียค่าพิจารณาบทความเช่นเดียวกัน

6.3 ไม่อนุญาตให้ผู้เขียนส่งบทความเข้าพิจารณาในวารสารหลาย ๆ ที่พร้อมกัน (เว้นแต่เป็นบทความที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน) ผู้เขียนจำเป็นต้องเลือกส่งเข้าพิจารณาเพียงที่เดียวเท่านั้น มิเช่นนั้นท่านอาจมีความผิดฐานละเมิดข้อตกลงในเรื่องลิขสิทธิ์กับกองบรรณาธิการ ตามข้อตกลงที่อ้างอิงจากแบบเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร

7. การอ้างอิงท้ายบทในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (บทบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง) ต้องแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยสามารถดูรายละเอียดดังนี้ (ไม่ควรใช้ภาษาทับศัพท์หรือภาษาคาราโอเกะ เช่น แนวทางการศึกษา = naeothangkansuksa )

https://drive.google.com/file/d/194u3FRAUygVSeq3qWMHppVi3wc1LYe82/view?usp=sharing

 

 

ประกาศเกณฑ์การคัดลอกผลงานทางวิชาการ (14/06/62)

https://drive.google.com/file/d/1bJMsk300en6wdHAdGDGujguLpn3F-8zM/view?usp=sharing

(ข้อมูลอ้างอิงจาก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 

ประกาศนโยบายการตีพิมพ์บทความลงในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับใหม่ 26/04/2019
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ได้มีมติการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงตีพิมพ์บทความลงในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีรายละเอียดดังนี้

-วารสารจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายผู้เขียนในการลงตีพิมพ์บทความในวารสารศึกษาศาสตร์ บทความละ 1,600 บาท โดยนโยบายนี้ให้มีผลบังคับใช้ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป

(ในส่วนของช่องทางการเก็บชำระค่าใช้จ่าย จะแจ้งให้ท่านทราบในภายหลัง)

 

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (2020): วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นวารสารวิชาการ โดยกำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีการศึกษาละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) คณะศึกษาศาสตร์จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ ข้าราชการ นักวิชาการศึกษาและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยน วิทยาการในสาขาศึกษาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่แล้ว: 2020-07-09

ดูเล่มทุกฉบับ