นโยบายการจัดพิมพ์

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นวารสารวิชาการ โดยกำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีการศึกษาละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) คณะศึกษาศาสตร์จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ ข้าราชการ นักวิชาการศึกษาและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยน วิทยาการในสาขาศึกษาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

 1. รับพิจารณาบทความวิจัย (Research Articles) และบทความวิชาการ (Academic Articles) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีขอบเขตเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ด้านการจัดการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง อาทิ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การประเมินผล จิตวิทยาและเทคโนโลยี ตลอดจนนวัฒกรรมทางการศึกษา เป็นต้น โดยรับบทความวิจัย บทความวิชาการและบทปริทัศน์หนังสือ (Book Review) ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่นๆ
 2. บทความที่ได้รับการพิจารณาต้องผ่านการกรั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) จำนวน 2 ท่าน
 3. ผู้เขียนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาธิการวารสารกำหนด และยินยอมแก้ไขบทความตามที่เสนอแนะ เพื่อความสมบูรณ์ในการเผยแพร่

กระบวนการพิจารณากรั่นกรองบทความ

บทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

 1. กองบรรณาธิการแจ้งผู้เขียนให้ทราบ เมื่อได้รับบทความแล้ว
 2. กองบรรณาธิการตรวจสอบบทความว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ มีคุณภาพทางวิชาการและประโยชน์ต่อผู้อ่านหรือไม่ โดยใช้เวลาประมาณ 14 วัน
 3. กองบรรณาธิการส่งบทความให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) จำนวน 2 ท่าน เพื่อประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของบทความว่าสมควรเผยแพร่ตีพิมพ์หรือไม่ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลซึ่งกันและกัน (Double blind peer review) โดยใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 30 วัน
 4. กองบรรณาธิการจะนำผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน มาเป็นข้อมูลว่าบทความนี้ควรได้รับการเผยแพร่หรือปฏิเสธการเผยแพร่ หรือควรปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ผู้ทรงคุณวุฒิระบุไว้ ทั้งนี้ กองบรรณาธิการจะแจ้งผลต่อผู้เขียนรับทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สุด

การเตรียมต้นฉบับ/การส่งบทความเพื่อพิจารณา

 1. บทความวิชาการ บทความวิจัย หรือบทปริทัศน์ หนังสือ อาจนำเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ให้พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษขนาด A 4 หน้าเดียว โดยใช้ฟอนท์ Angsana UPC ขนาด 16ความยาวประมาณ 10-15 หน้า ให้ส่งบทความพร้อมแผ่นดิสเกตต์ได้ที่บรรณาธิการ หรือส่งบทความทางออนไลน์ ที่ E-mail : edu.journal.su@gmail.com
 1. แบบฟอร์มนำเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ สามารถดาวน์โหลดได้จาก Website คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และส่งทางไปรษณีย์ที่อยู่ ดังนี้

กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถนน ราชมรรคาใน ตำบล สนามจันทร์ อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000

บทความทุกประเภทต้องมีส่วนประกอบทั่วไปดังนี้

 1. 1. ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน (ครบทุกคนกรณีที่เขียนหลายคน) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. 2. วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด และตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ของผู้เขียนทุกคน
 3. 3. หน่วยงานที่สังกัด (สาขาวิชา/ภาควิชาคณะ)พร้อมสถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

E-mail Address)

 1. 4. ชื่อเรื่องประจำหน้า (running title) หรือชื่อเรื่องย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทความวิชาการต้องมีส่วนประกอบด้วย บทคัดย่อ (abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวรวมกันประมาณ 200 คำ บทนำ ตัวบทความหลัก บทสรุปและเอกสารอ้างอิง

บทความวิจัยควรประกอบด้วย บทคัดย่อ (abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวรวมกันประมาณ 200 คำ บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปอภิปรายผลข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง

บทปริทัศน์หนังสือ มีความยาวรวมประมาณ5-10 หน้า ส่วนโครงสร้างของบทความให้เหมาะสมกับบทปริทัศน์หนังสือและตอนท้ายให้มีเอกสารอ้างอิง เช่นกัน

กรณีที่มีตารางหรือรูปประกอบ ต้องแยกออกจากเนื้อเรื่อง รูปถ่ายอาจเป็นภาพสี ขาว-ดำ สไลด์ ภาพวาด ควรวาดด้วยหมึกอินเดียอิงค์ หรือเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ (JPEG, GIF) หรือภาพที่พรินต์จากเครื่องพิมพ์เลเซอร์

ข้อมูลการติดต่อ บรรณาธิการ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ISSN(Print)             1686-3089

ISSN(Online)          2672-9571