ติดต่อ

บรรณาธิการ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทร. 0-3425-5095 โทรสาร 0-3425-5796

E-mail : edu.journal.su@gmail.com

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย
เบอร์โทรศัพท์ 0-3425-5095

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นายภาวัต จรลีรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ 034-258-813 /093-1638565