การพัฒนาแบบฝึกทักษะการระบายสีไม้ด้วยเทคนิค 5’S สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน

Main Article Content

ขวัญชนก โพธิ์ศรี
ผศ.ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นของการพัฒนาแบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน2)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการระบายสีไม้ด้วยเทคนิค 5’s สำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน3) เพื่อนำแบบฝึกทักษะ ไปทดลองใช้ 4) เพื่อประเมินผลการใช้แบบฝึกทักษะ ผลการวิจัยพบว่า


  1. การศึกษาความต้องการจำเป็นพบว่านักเรียนและครูผู้สอนส่วนใหญ่เห็นว่าสีไม้มีความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนศิลปะและรายวิชาอื่นๆ

  2. พัฒนาร่างแบบฝึกทักษะจำนวน 5 เล่มย่อย ประกอบด้วย 1)Smoothing ระบายเรียบ 2) Scaling ระบายไล่สี 3) Setting ระบายผสานสี  4) Shaping ระบายสร้างรูปทรง 5) Scene making ระบายให้เกิด การศึกษานำร่องพบว่า ได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 80.6/81

  3. 3. นำแบบฝึกทักษะไปใช้กับนักเรียน 30 คนบทบาทครูได้นำแบบฝึกทักษะแจกนักเรียน  อธิบายเนื้อวิธีการระบาย  ให้ดูตัวอย่างการระบาย สาธิตขั้นตอนการระบาย ตรวจประเมินผล บทบาทนักเรียนฟัง ซักถาม

  4. ผลการประเมินพบว่า ประเมินผลการใช้แบบฝึกทักษะการระบายสีไม้ หลังใช้แบบฝึกทักษะการระบายสีไม้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนมีผลคะแนนความสามารถปฏิบัติการระบายสีไม้ระหว่างเรียนสูงกว่าร้อยละ 60 พบว่า นักเรียนมีทักษะการระบายสีระหว่างเรียนได้สูงกว่าเกณฑ์ (gif.latex?\bar{&space;x&space;}=77.333, SD =11.427) ซึ่งมีผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับ .05

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)