การศึกษามิติพื้นที่การเรียนรู้ดนตรีไทยในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Main Article Content

ตรีจันทร์ ทยาหทัย

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง “การศึกษามิติพื้นที่การเรียนรู้ดนตรีไทยในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามิติพื้นที่การเรียนรู้ดนตรีไทยในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ ศึกษาผลกระทบของพื้นที่การเรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอน และ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และสัมภาษณ์ จาก 1) กลุ่มผู้อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาดนตรีไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และ คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2) กลุ่มนักศึกษาที่เรียนในสาขาดนตรีไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และ คณะศิลปศึกษา 3) กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระหว่างพ.ศ.2540 - พ.ศ.2559


การศึกษาพบว่า พื้นที่การเรียนรู้ดนตรีไทยบริเวณโดยรอบพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ต่างสาขาวิชา มีการใช้พื้นที่ฝึกซ้อมและเรียนดนตรีไทยนอกห้องเรียน มีความใกล้ชิดครูผู้เชี่ยวชาญจากสำนักการสังคีต มีความภูมิใจต่อประวัติศาสตร์ของสถานที่ มีข้อเสียคือ ห้องเรียนดนตรีมีจำกัด ต่างจากพื้นที่การเรียนรู้บริเวณวิทยาลัยนาฏศิลป ศาลายา ที่มีความพร้อม แต่การปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ต่างสาขาวิชาลดลง


อาจารย์และนักศึกษามองว่าพื้นที่การเรียนรู้ดนตรีไทยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์คือความใกล้ชิดระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ จากการเรียนกับอาจารย์ที่จบการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทำให้มีความครอบครัว มีการเรียนการสอนดนตรีไทยตามขนบ ได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ ศิลปินแห่งชาติ และบทบาทในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติ สร้างประสบการณ์ ความภูมิใจในการอนุรักษ์ เผยแพร่วัฒนธรรม พื้นที่การเรียนรู้ดนตรีไทยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงส่งผลต่ออัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ และ พันธกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)

References

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2541. (2541, 30 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 115 ตอนที่ 78 ก หน้า22-25.
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พุทธศักราช 2550. (2550, 9 กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124
ตอน 32 ก หน้า 1 – 24.
วิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพ. (2537). อนุสรณ์ 60 ปี วิทยาลัยนาฏศิลป. กรุงเทพฯ : บริษัทประยูรวงศ์พริ้นท์ติ้ง จำกัด.
สงบศึก ธรรมวิหาร. (2540). ดุริยางค์ไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. (2558). ปวัติยานุกรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. กรุงเทพฯ : บริษัท นุชาการพิมพ์ จำกัด.
สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ. (2539). วิวัฒนาการและอนาคตภาพของวิทยาลัยนาฏศิลปในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิภา ปรัชญพฤทธิ์. (2560). การออกแบบพื้นที่การเรียนรู้สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21.
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, 11(2), 379-392.
Elkington, S., Bligh, B. (2019). Future Learning Spaces: Space, Technology and Pedagogy. [Research Report]. Advance HE. 2019. Hal-02266834.