ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดแบบ STEM EDUCATION เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรและผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Main Article Content

นภสร ยลสุริยัน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดแบบ STEM EDUCATION  2) เพื่อศึกษาความเป็นนวัตกรของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดแบบ STEM EDUCATION  3) เพื่อศึกษาผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดแบบ STEM EDUCATION  และ 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดแบบ STEM EDUCATION โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดนครปฐม จำนวน 46 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความเป็นนวัตกร แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์  และแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดแบบ STEM   EDUCATION มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความเป็นนวัตกรของนักเรียน เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดแบบ STEM   EDUCATION โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 3) ผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียน เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดแบบ STEM  EDUCATION โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี และ 4) ความคิดเห็นของนักเรียนเมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดแบบ STEM   EDUCATION โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)

References

References
Bursa, N. (2015). Effects of STEM Education Approach on Biology Achievement, Problem Solving Ability and Instructional Satisfaction of Grade 11 Students. Master of Education Thesis Faculty of Education. Prince of Songkla University. (in Thai)
Chulawatthon, M. (2013). STEM Education Thailand and STEM Ambassadors. Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST). (in Thai)
Dechagupt, P., et.al. (2008). Teaching project thinking. Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)
Department of Academic Affairs, Ministry of Education. (1992). Creativity, principles, theories of teaching and learning; Evaluation measurement. Bangkok: The Teachers Council of Thailand
Press. (in Thai)
Fried Booth, Diana L. (1987). Project work. Great Britain: Oxford University Press.
Good and Brophy, (1980). Educational Pshchology : Approoach. New York : Rinelart and Winston.
Klomim, K. (2016). Learning Management Based on STEM Education for student teachers. Journal of
Education Naresuan UniversityVol.18 No.4. (in Thai)


Konngoen, N. (2015). Effects of The Project-Based Learning using online Collaborative Tools with a
Lotus Blossom Technique on Creative Thinking of Upper Secondary School Students.Bangkok.Chulalongkorn University. (in Thai)
Mahidol Wittayanusorn (Public Organization) School, (2016). Organizing STEM education in Mahidol Wittayanusorn School (Public Organization). from http://stem.mwit.ac.th/stem-driving/
Nilphan, M. (2012). Educational research methods. Nakhon Pathom: Educational Research and Development Center Faculty of Education Silpakorn University. (in Thai)
Photeng, K. (2015). Development of Communication Skills and Project Ability of Vocational Students
Taught by Project Approach. Master of Education Thesis Program in Curriculum and
Supervision Faculty of Education Silpakorn University. (in Thai)
Phukiat, L. (2001). A project for learning the principles and guidelines for organizing activities. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)
Phumkhokrak, S. (2019). Study of mathematics learning outcomes And creativity Of students in
Mathayom Suksa 3 by learning the concept of STEM education. Master of Education Thesis Nakhon Ratchasima Rajabhat University. (in Thai)
Ribe, Ramon and Vidal, Nuria. (1993). Project Work : Handbooks for the English Classroom: Oxford Heinemann International.
Rogers, E. M. (1983). Diffusion of innovations. New York: The Fee Press.
Saengpromsri, P., et.al. (2015). Comparisons of learning achievement, integrated science process skills, and attitude towards chemistry learning for Matthayomsueksa 5 students between STEM education and conventional methods. Master of Education Thesis Faculty of Education. Mahasarakham University. (in Thai)
Schoell and Guiltinan, (1988). Marketing. Third edition. Boston : allyn and Bacon.
Thomas, J. W. & Mergendoller, J. R. (2000). Managing project-based learning: Principles from the field. Paper presented at the Annual Meeting of the American Education Research Association.
Tornatzky, L.G., and Klein, K. J. (1982). “Innovation Characteristics and Innovation AdoptionImplementation: A Meta-analysis of Findings.” IEEE Transactions on EngineeringManagement, 29(1), 28-45.
Wirattanachaiwan, N. (2018). heory of creating self-knowledge by creating work pieces.. [Online]. Retrieved June 10, 2020, from http://www.learners .in.th/blogs/posts/386483.
Yolao D., et.al. (2014). PBL learning education Obtained from the Project to Build Knowledge to Build 21st Century Skills of Children and Youth : From the successful experiences of Thai schools. Bangkok: Thipvisut Limited Partnership. (in Thai)