กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการใช้อีเลิร์นนิงแบบโครงงาน ร่วมกับเครื่องสื่อสารสังคมออนไลน์ ที่มีต่อปฏิสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล