ผลการใช้อีเลิร์นนิงแบบโครงงาน ร่วมกับเครื่องสื่อสารสังคมออนไลน์ ที่มีต่อปฏิสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Main Article Content

บุณรดา ยุรชาติ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 2) เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3) เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มในการเรียนอีเลิร์นนิงแบบโครงงาน ร่วมกับเครื่องมือสื่อสารสังคมออนไลน์ 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา 468208 หลักการประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 58 คน


               ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคะแนนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลการวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของผู้เรียน พบว่า ความสามารถในการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 79.50  3) ผลการวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ในการเรียนอีเลิร์นนิงแบบโครงงาน ร่วมกับเครื่องมือสื่อสารสังคมออนไลน์ของผู้เรียน พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 16.50  4) ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนอีเลิร์นนิงแบบโครงงาน ร่วมกับเครื่องมือสื่อสารสังคมออนไลน์ วิชาหลักการประชาสัมพันธ์ มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)

References

Auttaput, P., Sittiwong, T., Teeraputon, D. (2017). “THE EFFECTS OF USING SOCIAL NETWORK AND ACTIVE LEARNINGIN THE DESIGN AND PRODUCTION OF COMPUTER GRAPHICS COURSE FOR UNDERGRADUATE STUDENTS”. Journal of Education Naresuan University 19(2):145-154. (in Thai)
British council. (2018). What skills do children need in the 21 century. [Online]. Retrieved Feburary 20, 2019, from https://www.britishcouncil.or.th/english/tips/what-skills-do- children-need-in-the-21-century. (in Thai)
Chanman, S. (2013). Effect of e-learning using project based learning in learning achievement and collaborative behavior of undergraduate students, faculty of education, Silpakorn University. Master of Education Department of Educational Technology Graduate School, Silpakorn University. (in Thai)
Chantanarungpak, K. (2010). Development of success indicators of e-learning system for higher education institutions in Thailand. Doctor of Philosophy Program in Educational Technology and Communications Chulalongkorn University. (in Thai)
Charungkaittikul, S. (2018). The Twenty-First Century Skills. [Online]. Retrieved Feburary 20, 2019, from https://www.trueplookpanya.com/education/content/66054/-teaartedu-teaart- teaarttea-. (in Thai)
Dumnil, P. (2019). “Development of learning achievement using E-learning and Collaborative learning of sophomore in Faculty of Art Education, Bunditpatanasilpa Institute”. Walailak Journal of Learning Innovations 5(1):101-126. (in Thai)
Imseangchan, D. (2011). Development of learning outcomes on philosophy of sufficiency economy for the national development on economy and problem solving abilities through the process of project-based learning of Mathayomsuksa 5 students. Master of Education Department of Curriculum and Instruction Graduate School, Silpakorn University. (in Thai)
Inprasitha, M. (2018). The turning point of Thai Education: The answer is a classroom. [Online]. Retrieved Feburary 20, 2019, from https://www.tkpark.or.th/tha/articles_detail /342. (in Thai)
Jolumluk, K. (2017). EFFECTS OF E-LEARNING BY USING PROBLEM-BASED LEARNING FOR ENHANCE CRITICAL THINKING PROBLEM SOLVING ABILITY AND COOPERATIVE WORK OF UNDERGRADUATE STUDENTS, FACULTY OF EDUCATION. Master of Education Department of Educational Technology Graduate School, Silpakorn University. (in Thai)
Khamkhonsanr, P. (2016). “The Development of Learning Activities by Using Project Approach “Bricklayers” for Mathayom Seuksa 5 (Eleventh-Grade) students inKasetsart University Laboratory School,Kamphaeng Sean Campus,Educational Research and Development Center”. Veridian E-Journal,Silpakorn University 9(3):674-690. (in Thai)
Konngoen, N. (2015). EFFECTS OF THE PROJECT-BASED LEARNING USING ONLINE COLLABORATIVE TOOLS WITH A LOTUS BLOSSOM TECHNIQUE ON CREATIVE THINKING OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS. Master of Education Program in Educational Technology and Communications Chulalongkorn University. (in Thai)
Laohajaratsang, T. (2001). “Web Based Instruction Innovation for the quality of teaching and learning”. CMU Journal of Education 28(1):87-94. (in Thai)
Liamthongkham, P., SuesatsakunChai, N. (2018). Behaviors Use of Social Media of Students in The Subject Course of Human Computer Interaction. [Online]. Retrieved December 25, 2020, from http://www.teched.rmutt.ac.th/ili2018/wp-content/uploads/2018/08/12-ILI- 011-.pdf. (in Thai)
Noppakhun, A. (2000). “Lifelong Education in the 21st Century”. Journal of Education Studies 28(3):1-8. (in Thai)
Phumpuang, K., Thammetar, T., Natakuatoong, O., Tantasanawong, P. (2020). “THE DEVELOPMENT OF E-LEANING MODEL BY COLLABORATIVE LEARNING ON SOCIAL MEDIA TO DEVELOP INFORMATION LITERACY SKILLS FOR UNDERGRADUATE STUDENTS OF FACULTY OF EDUCATION” Journal of Education Naresuan University 22(1):29-44. (in Thai)
Pintita, C., Watthanakuljaroen, T., Topothai, V. (2015) Learning Module Development through Social Network in Computer Science for Mathayomsuka 5 the Secondary Educational Service Area Office 6. [Online]. Retrieved December 25, 2020, from https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/%E0%B8%9D%E0%B8%AA%E0%B8%AA/res earch/5nd/FullPaper/SS/Oral/O-.pdf. (in Thai)
Poomjan, P., Hongliam, N., Odompet, P. (2015). “Online social media usage behaviors of preclinical medical students of Faculty of Medicine Siriraj Hospital”. Siriraj Medical Bulletin 8(1):27-35. (in Thai)
Rungruang, T. (2018). “Effects Of E-Learning By Creative Problem-Solving Learning Approach And Project Based Learning Activities To Enhance Problem Solving Abilities Of Undergraduate Students”. Veridian E-Journal,Silpakorn University 11(2):598-617. (in Thai)
Salee, N. (2020). “THE DEVELOPMENT OF AN ONLINE LESSON USING PROJECT-BASE LEARNING
FOR WEBSITE DEVELOPMENT COURSE ON HTML WEBSITE DEVELOPMENT”. Pathumthani University Academic Journal 12(1):69-79. (in Thai)
Soranet, M. (2017). PROJECTBASED LEARNING MANAGEMENT TO DEVELOP COMPUTER LEARNING ACHIEVEMENT AND PROJECT WORK ABILITIES FOR MATTHAYOMSUKSA III STUDENTS. Master of Education Program in Curriculum and Instruction, Burapha University. (in Thai)
Sukpom, T., Papan, N., Techaraungrong, P., Tanong, U. (2020). “Teachers and Instructional Technology in 21st Century”. Chandrakasem Rajabhat University Journal of Graduate School 15(2):1-2. (in Thai)
Thammetar, T. (2014). e-Learning: from theory to practice. Bangkok: Office of the Higher Education Commission. (in Thai)