การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร -

Main Article Content

som_dej dej.

บทคัดย่อ

 


การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร


Academic Administration of Schools under Bangkok Metropolitan Administration.


 


สมบัติ เดชบำรุง*


Sombat Dejbamrung


 บทคัดย่อ


                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา: 1) การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามขนาดโรงเรียน แบ่งเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่, 2) เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามขนาดโรงเรียน แบ่งเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ประชากรคือ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 โรงเรียน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 205 โรงเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครู รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 615 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-test และโดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)                                                                                                


          ผลการวิจัยพบว่า: 1) การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามขนาดโรงเรียน แบ่งเป็นขนาดเล็ก อยู่ในระดับปานกลาง ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ อยู่ในระดับมาก,                2) เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามขนาดโรงเรียน แบ่งเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


คำสำคัญ : การบริหารงานวิชาการโรงเรียน


                                              


*อาจารย์ ดร. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)

References

References
Likert, Rensis. (1961). New Pattern of Management. New York: McGraw-Hill.
Best, John W. (1970). Best, John W. (1970). Research in Education. New York:
Prentice,Inc.
Cornbach, Lee J. (1978). Essentials of psychological Testing. 3nd ed. New York
:Herper &Row Publishers.
Saiyot, L. and Saiyot, A. (1993). Educational research techniques, Department of
Educational Evaluation and Research, Faculty of Education, Srinakharinwirot University, Prasarnmit. (in Thai)
Department of Education, Bangkok Metropolitan.(2011).Guidelines for/School Quality
Management under the Bangkok Metropolitan Administration ,Academic Affairs Office of Bangkok Education.(in Thai)
Department of Education, Bangkok Metropolitan. (2018).Bangkok Education Management
Report, Academic Year 2018, Educational Strategy Office , Department of Education Bangkok Metropolitan. (in Thai)
Department of Education, Bangkok Metropolitan.(2019). Educational statistic Report of
the academic year 2019, Schools under Bangkok Metropolitan Administration. (in Thai)
Department of Education, Bangkok Metropolitan . (2020) The Development Basic Planning
Educational Bangkok Metropolitan Administration. audition No.3(2021-2026) Department of Educational Bangkok Metropolitan. (in Thai)
Department of Education, Bangkok Metropolitan . (2021). Government Action Plan for
The year 2021, Department Education Bangkok Metropolitan. (in Thai)
Krejcie, Robert V. and Daryle W. Morgan. (1970). “Determining Sample Size for
Research Activities.” Journal for Education and Psychological Measurement, No.3. November 1970: 608.” Prentice – Hall Inc.
Jueboon, K. (2014). “the Participation Academic Administortion oF The Personnelin Schools
under Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 3”. Graduate Studies Journal 11(52) : 157-164, Sakon Nakhon Rajabhat University. (in Thai)
Khonkhayun , A.(2015). “Guidelines for Developing Academic Administration of
Secondary Schools in Mukdahan Province”. Praew Kalasin Academic Journal 2(1):135-151, Kalasin Rajabhat University. (in Thai)
Roumsantei, O. (2015). “Academic Administration According to Good Governance in
primary Schools under Bangkok Metropolitan, Central Bangkok Group”. Journal of Educational Administration, Silpakorn University 6(1):256-263. (in Thai)
Jitsa-ard, P. (2017). “A Study of Academic Affairs Administration Problem of School under
PranakornSriayudhaya Educational Primary Service Area Office 1-2”. Veridian E-Journal, Silpakorn University 10(1) : 878-890. (in Thai)
Khongbungkhla, S.(2018). “A Study of Academic Affairs Administration Problems and
Solutions of Basic Educational Institutions under Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 1”. Sikkha Journal of Education Vongchavalitkul 5(1):58-68 Vongchavalitkul University. (in Thai)
Chupraser, K. (2019). “Academic Management Competencies of School Administrators under
Suratthani Primary Educational Service Area Office 3”. Journal of MCU Nakhondhat 6(2):821-836, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. (in Thai)
Kiclikhit, S. (2019). "Academic Leadership of School Administrators Affecting the
Implementation of the International Standard School Quality Award Criteria under the Office of Secondary Educational Service Areas, Region 3". Journal of Educational Administration, Silpakorn University 10(1): 844-859. (in Thai)
Sowykhakhaw, K. (2019). "Academic Administration of Rajini Burana School, Secondary
Educational Service Area Office 9”. Journal of Educational Administration, Silpakorn University 10(1): 539-553. (in Thai)
Theimbunsong, P.( 2019). “Administrative Information System and Academic Administration
of Schools under the Local Administrative Organization in Nakhon Pathom Province". Journal of Educational Administration, Silpakorn University 8(1): 255-267. (in Thai)
Kulnala1, A. (2020). “School Management Following The Philosophy of Sufficiency
Economy in Schools under The Secondary Education Service Area Office 21”. Udon Thani Rajabhat University Academic Journal 8(2):85-103. (in Thai)
Leksree, S. (2021). “The Strategic Management of School Affecting the Academic
Quality in North Krungthon Schools District Group under Bangkok Metropolitan Administration.” Journal of Educational Administration, Silpakorn University 19(1): 432-447. (in Thai)
Phodjanaphotha, A. (2021). “School Administrator’s Transformational Leardership Affecting
to The Academic Quality in South Grungthon Schools District Group Under
Bangkok Metropolitan Administration.” Journal of Educational Administration, Silpakorn University 19(1): 501-515. . (in Thai)
Prasanphan, S. (2021). “Academic Leadership of School District Office Administrators
Primary Education Chaiyaphum District 1”. Journal of MCU Nakhondhat 8(2):15-28. (in Thai)
Suthamma, S. (2021). “Guidelines for the Academic Administration of Small Schools under
the Office of Nakhon Sawan Primary Educational Service Area 2”. The Journal of Research and Academics 4( 2):153-166. (in Thai)
Pobun, J. and Other. (2012). A Development and Elimination of Social Inequality in
Bangkok Metropolitan area. Research Report. Bangkok : National Institute of Development Administration. (in Thai)
Phongam, P. (2016). Guidelines for the Academic Administration of Small Schools
within Nakhon Sawan Primary Educational Service Area 1. Thesis for the Master ofEducation Degree in Educational Administration Nakhon Sawan Rajabhat University.(in thai)