ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับรูปแบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Main Article Content

กษิตินาถ จันทุมา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเเก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เเละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการเเบบเปิดร่วมกับรููปแบบ SSCS กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 28 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เเผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับรููปแบบ SSCS แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่มีความเชื่อมั่นเท่ากับ .89 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่มีความเชื่อมั่นเท่ากับ .80 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการเเก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ชองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการเเบบเปิดร่วมกับรูปเเบบ SSCS สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)

References

Angganapattarakajorn V. (2012). All about for Mathematic Teacher : Curriculum Teaching and Research. Bangkok : Jarunsanitvongkanpim Co.,Ltd.
Becker, J.P., & Shimada, S. (1997). The open-ended approach: a new proposal for teaching mathematics. Virginia: National Council of Teachers of Mathematics.
Inprasitha M. (2004). Teaching using an open method in Japanese math classes. KKU Journal of mathematics Education, 1(1), 1-17 (In Thai)
Inprasitha M. (2009, May, 5-30 ). Construction of lesson plan in mathematics. Workshop manual for teacher professional sevelopment project with innovative Lesson study Open approach. Mathematics Education Research Center. Faculty of Education Khonkean University. (In Thai)
Inprasitha M. (2012). Thai student’s were in the lowest rank of PISA who were not analysis skill.. Retrieved August 15, 2019 form https://www.gotoknow.org/posts/568714
Inprasitha M. (2014). Problem Solving processes in mathematics school. Mathematics Education Research Center. Faculty of Education Khonkean University. (In Thai)
Makanong, A. (2010). Mathematical Skills and Processes: Development for Development. Bangkok: Printing house of Chulalongkorn University. (In Thai)
Mansanguan S. (2013). Behavior of mathematical teaching II. 2nd ed. Bangkok : Ramkhamhaeng University Press. (In Thai)
Ministry of Education. (2017). Learning standards and indicators for mathematics learning subject groups Science and Geography in social studies subject group religion and culture (Revised Edition B.E. 2017) according to the Basic Education Core Curriculum B.E. 2008. Bangkok : Agricultural Co-operative Federation of Thailand, Ltd. (In Thai)
Naoyenpol P. (2013). “Unit 9 Mathematical Solving Problem” Collection of subject matter series and mathematical science. Nonthaburi : Sukhothai Thammathirat Open University. (In Thai)
Nohda, N. (n.d.). A STUDY OF “OPEN-APPROACH” METHOD IN SCHOOL MATHEMATICS TEACHING – FOCUSING ON MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING AVTIVITIES &emdash. Retrieved March 13, 2019, fromhttps://www.nku.edu/~sheffield/nohda.html
Panich V. (2014). Open approach: Applied Active learning approach to leaning in the 21st century. Retrieved August 15, 2019 form https://www.gotoknow.org/posts/568714 (In Thai)
Pizzini, E. L.,& Shepardon., D. P., &Abell, S.K. (1989). A rationale for the development of a problem solving model of instruction in science education, Science Education, 73(3), 523-534
Sansuwan V. (2020). THE EFFECT OF LEARNING MANAGEMENT BY USING OPEN APPROACH ON LEARNING ACHIEVEMENT AND MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING ABILITY OF FIFTH GRADE STUDENTS. Master of Education in Mathematical Education Ramkhamhaeng . (In Thai)
Sudsung N., et al. (2012). Theoretical concept for analyzing abstract processes to create concepts of students in classrooms using open classroom education and methods. KKU Research Journal ,12(1) pp. 142-154. (In Thai)
Sunthonhan J. (2018). THE EFFECTS OF MATHEMATICS LEARNING MANAGEMENT BY USING OPEN APPROACH ON MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING AND COMMUNICATION ABILITIES OF MATHAYOMSUKSA4STUDENTS .Master of Education in mathematical teaching Burapha University. (In Thai)
The institute for the Promotion of Teaching Science and Teachnology.(2012).Mathematical skill. Bangkok: 3-Q media Co.,Ltd. (In Thai)
The institute for the Promotion of Teaching Science and Teachnology. (2013). Conclusion reseacrh of TIMSS 2011 Samut Prakan: Advance printing service Co.,Ltd. (In Thai)
Thipkong S. (1993). Documents of theory and methods of mathematical teaching. Bangkok: : faculty of Education. Kasetsart University. (In Thai)
Thipkong S. (2001). Mathematical solving problem. Bangkok: : Kurusapa Printing Ladphrao. (In Thai)
Thipkong S. (2002). Curriculum and mathematical teaching. Bangkok: : Institue of academic development (IAD). (In Thai)