การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา ตามแนวคิดปัญญานิยมร่วมกับ การเรียนรู้เชิงภาพเพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์การเรียนรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Main Article Content

ผดุงศักดิ์ ดอนโศรก

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา ตามแนวคิดปัญญานิยมร่วมกับการเรียนรู้เชิงภาพ 2) ศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นที่มีต่อมโนทัศน์การเรียนรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา ตามแนวคิดปัญญานิยมร่วมกับการเรียนรู้เชิงภาพ แบบวัดมโนทัศน์การเรียนรู้และแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t


ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา ตามแนวคิดปัญญานิยมร่วมกับการเรียนรู้เชิงภาพที่พัฒนาขึ้นเรียกว่า กิจกรรมการเรียนรู้ COPTER ประกอบด้วย 6 ขั้น ได้แก่ 1) การวิเคราะห์เนื้อหา 2) การกำหนดเป้าหมาย 3) การวางแผน 4) การทำงานร่วมกัน 5) การประเมินผล และ  6) การสะท้อนผล ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนและหลังเรียน มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 78.00/75.73 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 2) ผลการศึกษาประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่าผลการเปรียบเทียบมโนทัศน์การเรียนรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ทั้ง 3 หน่วยการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และจิตวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนพัฒนาขึ้นระหว่างเรียนจากระดับปานกลางขึ้นเป็นระดับมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)