การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยแบบเน้นภาระงานร่วมกับแผนที่ความคิดด้วยเทคนิคการโค้ช เพื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Main Article Content

วรางคณา ศรีบุญเพ็ง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยแบบเน้นภาระงานร่วมกับแผนที่ความคิดด้วยเทคนิคการโค้ชให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) ศึกษาผลของกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยแบบเน้นภาระงานร่วมกับแผนที่ความคิดด้วยเทคนิคการโค้ช ในประเด็นต่อไปนี้ 2.1) ผลการเรียนรู้ 2.2) ความสามารถการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ 2.3) ความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา


            ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.48/81.43 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผลของกิจกรรมการเรียนรู้ในประเด็นต่อไปนี้ 2.1) ผลความรู้เกี่ยวกับการเขียนเรียงความหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2) ผลความสามารถการเขียนเรียงเชิงสร้างสรรค์หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพดี 2.3) ความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด


 

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)