การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Main Article Content

pawinee rattanakorn

บทคัดย่อ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความซื่อสัตย์เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกอย่างถูกต้อง การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จึงมุ่งเน้นพัฒนาคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีสิ่งยั่วยุที่ส่งผลให้มีความซื่อสัตย์น้อยลง ประกอบกับสื่อต่างๆ นำเสนอพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ที่ไม่ถูกลงโทษมากขึ้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้านความซื่อสัตย์ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผลจากการศึกษาพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ E1/ E2 เท่ากับ 85.00/82.50 2) นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นเพราะการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยตามหลักการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์ของนักเรียนได้

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)

References

Chantapoch, J. (2021). The Development of Computer Assisted Online Instruction in Computing Science for

Prathomsuksa 2 Students. Dhonburi Rajabhat University Journal. 15(1) : 11-25.

Jareankieatbovon, N. and Wangthanomsak, M. (2017). Computer-Assisted Instruction on Computer

Systemfor 7th Grade Studentsin the Department of Occupation and Technology of Dipangkornwittayapat Taweewattana Under Royal Patronage School. Veridian E-Journal,Silpakorn University 10(2) : 2088-2101.

Kumarnsit, Y. and Pimpimool, A. (2017). The Development of Computer Assisted Instruction for Information

Technology: Subject of Information Technology and Communications for the Grade 8 Students. VRU Research and Development Journal Science and Technology 12(1) : 129-136.

Litthikhun, L. and Sangsavang, J. (2022). Development of Interactive Computer-Assisted Instruction

Information Technology and Communication for Grade 2 Students of Buriram Rajabhat University Demonstration School. Journal of Educational Technology and Communications Facutyl of Education Mahasarakham University 4 (10) : 137-146.

Ministry of Education. (2008). Basic Core Curriculum BE 2008 and the basic standard indicators. (Revised

. Bangkok: Center for Agricultural Cooperatives of Thailand Limited.

Office of the Royal Society. (2011 ) Thai Dictionary of the Royal Institute. Retrieved 11 January 2022, from https://dictionary.orst.go.th.

Sanloajaroenying, C. (2016). The Development of Computer Assisted Instructions on the Bakery Preliminary

practice by Using Teaching TechniQues Learned form for 3rd Year Diploma Student’ at Samut Prakarn Collage of Commerce and Teachnology. Santapol College Academic Journal 2(2) : 14-21.

Wiangphol C., Vichitpanyaporn P., Phansawang J. (2018). A Study on Students’ Desirable traits at

Chiang Khwan Network Schools under Roi Et Elementary Education Service Area Office 1. Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus 7(1) : 12-23.

Youngtrong P., Siridhrungsr P. and Khamdit S. (2017). The Strategies for the Desirable Characteristics

Development of Learners in Basic Education Institution in the 21st Century. Journal of Suthiparithai 31 (100) : 1-12.