ภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร -

Main Article Content

som_dej dej.

บทคัดย่อ

 


ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร


Formative Leadership of School Principal under Bangkok Metropolitan Administration.


สมใจ เดชบำรุง*


Somchai Dejbamrung


บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา: 1) ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามขนาดโรงเรียน แบ่งเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่, 2) เปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามขนาดโรงเรียน แบ่งเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ประชากรคือ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 โรงเรียน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 205 โรงเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครู รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 615 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-test และโดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)


ผลการวิจัยพบว่า: 1) ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามขนาดโรงเรียน แบ่งเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมแต่ละขนาด อยู่ในระดับมาก, 2) เปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามขนาดโรงเรียน แบ่งเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


คำสำคัญ : ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน


*อาจารย์ ดร. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


 


 


 


 


 


 

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)

References

References
Likert, Rensis. (1961). New Pattern of Management. New York: McGraw-Hill.
Best, John W. (1970). Best, John W. (1970). Research in Education. New York :
Prentice,Inc.
Cornbach, Lee J. (1978). Essentials of psychological Testing. 3nd ed. New York
: Herper &Row Publishers.
Saiyot, L. and Saiyot, O. (1993). Educational research techniques, Department of
Educational Evaluation and Research, Faculty of Education, Srinakharinwirot University, Prasarnmit. (in Thai)
Department of Education, Bangkok Metropolitan.(2019). Educational statistic Report of
the academic year 2019, Schools under Bangkok Metropolitan Administration. (in Thai)
Department of Education, Bangkok Metropolitan.(2021). Basic Education Development
Plan Bangkok Metropolitan Administration No.3 (2021-2026). (in Thai)
Krejcie, Robert V. and Daryle W. Morgan. (1970). “Determining Sample Size for
Research Activities.” Journal for Education and Psychological Measurement, No.3 November 1970: 608.” Prentice – Hall Inc.
Khuanramphung, M. (2021). “The Creative Leadership of The School Administrators in
Opportunity Expansion School, Krabi Primary Educational Service Area Office”. Journal of Buddhist Sociology Perspective Vol.6 No.3 (July – September 2021):17-32. (in Thai)
Sai Lod, S.(2021). “Creative Leadership of the School Administrator and Organizational
Citizenship Behavior of Teacher under Pathumthani Primary Educational Service Area Office”. Journal of Palisueksabuddhaghosa Review Vol 7 No. 2 May – August 2021:163-176. (in Thai)
Sila, K. (2013). The Study of Formative Leadership of School Principals in The School
under The Bangkok Metropolis, Administrayive office of Bangkhen District.. Independent Study for Master of Education (Educational Administration) Faculty of Education , Srinakharinwirot University. (in Thai)
Chaithep, P. (2015). A Creative Leadership of School Administrators in Praksa sub-
District Group under Samutprakran Primary Educational Sercice Office 1.
Independent Study for Master of Education (Educational Administration) Faculty of Education , Burapha University. (in Thai)
Pakkaratho, P. (2017). A study role of creative leadership the administrators under
the Secondary Educational Service Area Office Area 17. A Thesis for Master of
Education (Educational Administration) Chanthaburi: Rumbhai Rajabhat University. (in Thai)
Tapthai, J. (2017). Formative Leadership of School Principal in the Anubansamsen
School, Bangkok Metropolitan Primary Educational Service Area Office. Independent Study for Master of Education (Educational Administration) Faculty of Education , Burapha University. (in Thai)
Lateh, R. (2018). Creative Leadership of Islamic Private School Administrators in Pattani
Province. A Thesis of Master of Education in Islamic Educational Administration and Management Prince of Songkla University. (in Thai)
Namkhaw, J. (2019). Formative Leadership of Administrators and Academic Affairs
Administration in School under Secondary Educational Service
Area Office 6. A Thesis for Master of Education (Educational Administration)
Department of Educational Administration Graduate School, Silpakorn University. (in Thai).
Neerapuntanun, T. (2019). Creative Leadership of School Administrators Under The
Secondary Educational Service Area Office 32. A Thesis for Master of Education Program in Educational Administration Burirum Rajabhat University. (in Thai)
Somboonsirorat, S. (2019). The Study of Creative Leadership of School Administrators
under Pathum Thani Primary Educational Service Office 2. A Thesis for Master of Education (Educational Administration) Faculty of Technical Education Rajamangala University of Technology Thanyaburi. (in Thai)
Sriphuthorn, P. (2019). A Study on the Creative Leadership of the School
Administrators in Schools under Rayong Primary Educational Service Area Office. A Thesis for Master of Education(Educational Administration) Chanthaburi: Rambhai Rajabhat University. (in Thai)