ผลการจัดการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ตามแนวคิด STEAM เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

Main Article Content

ณัฐพงษ์ เทศทอง

บทคัดย่อ

งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEAM 2) ศึกษาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEAM 3) ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนของนักเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEAM  4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEAM กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดรางกร่าง ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่กำลังเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งผู้วิจัยได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simply Random Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ตามแนวคิด STEAM จำนวน 3 แผน มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น 1.ขั้นระบุปัญหา 2.ขั้นค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 3.ขั้นวางแผนและพัฒนา 4. ขั้นทดสอบประเมินผล 5. ขั้นนำเสนอผลลัพธ์ 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ จำนวน 40 ข้อ 3) แบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมแบบรูบริค 4) แบบประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์แบบลิเคิร์ท 5) แบบประเมินความพึงพอใจแบบลิเคิร์ท

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)

References

Intakanok. C. (2017). “Effects of Case-Based Learning with Inquiry Questions on Ability in Scientific Problem Solving and Attitude Towards Science of Lower Secondary School”. An online Journal of Education 12(4) : 282-299 (online) from http://www.edu. chula.ac.th/ojed. (in Thai)

Intavimolsri. S. (2017). “Effects of Using STEAM Education Approach in Biology on Scientific Creativity and Learning Achievement of Tenth Grade Students”. Master of Education Program in Science Education Department of Curriculum and Instruction Faculty of Education Chulalongkorn Universitty. (in Thai)

Kraiwan. H. (2017). “Learning Experience Provision of STEAM Education on Preschool Children’s Creative Problem Solving Ability”. Kasetsart Educational Review Journal 32(1) : 123-133 (in Thai)

Lee Hyonyong (2012). "Exploring the exemplary STEAM education in the US as a practical educational framework for Korea." Journal of the Korean Association for Science Education 32(6): 1072-1086.

Masantiah. C. (2019). “Development of student’s Attitude Test in Learning Science for Junior High school student”.Suthiparithat Journal 33(108):39-50. (in Thai)

Nillapun. M. (2015). “Research Methodology in Education”. Nakhon Pathom : Silapakorn University. (in Thai)

Pholmool. J. (2015). “The Development of STEAM Integrated Learning Unit for Ninth Grade Student : Case Study at Wangtako Community in Champhon Province”. KKU research journal of humanities and social sciences (graduate studies) 3(2) : 1 – 13. (in Thai)

Po Negrn. W. (2017). “STEAM, Arts for STEM Education: Improvement in Perception Capacity and Inspiration for Children”. Journal of Education Studies Chulalongkorn University. 45(1):320- 334 (in Thai)

Quality learning foundation. (2017). “แรงงานรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0”. Retrieved 15 April 2017.

Riley, S. (2016). 6 Steps to creating a STEAM-centered classroom. Retrieved on 16th September, 2016 from http://educationcloset.com/2016/02/25/6-staps-to-creating-a-steam- centered-classroom/.

Saengpanya. W. (2018). “Psychology of learning and teaching”. Bongkok : Chulalongkorn University. (in Thai)

Sinlarat. P. (2015). “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวให้พ้นกับดักของตะวันตก”. Bangkok. Chulalongkorn University. (in Thai)

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST). (2017). “STEM Education Science Technology Engineering and Mathematics Education for Mathayomsuksa 1- 3”. Bongkok. (in Thai)

Virussa. W. (2019). “A Study of Relationship between Attitude toward Science and scientific process skill of Grade 7 student in District 5, Sing Buri school”. Pathumthani University Academic Journal 11(2):130-141.(in Thai)

Wutthirong. P. (2012). “Innovation Management:Concept & Best Practice”. Bongkok : Chulalongkorn University (in Thai)

Yakman, G. 2008. STEAM Education: An overview of creating a model of integrative education. Retrieved on 17th February, 2016 from http://www.academia.edu/8113795/STEAM Education an overview ofcreating a model integreative education.