การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง ลวดลายผ้าไทยทรงดำ โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับการเรียนรู้อิงสถานที่ชุมชนบ้านหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

Main Article Content

จิตรลดา ทับถม

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง ลวดลายผ้าไทยทรงดำ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 2) เพื่อศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง ลวดลายผ้าไทยทรงดำ ดังนี้ 2.1 ศึกษาผลการเรียนรู้เรื่อง ลวดลายผ้าไทยทรงดำ หลังการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง ผ้าทอไทยทรงดำ 2.2 ศึกษาความเป็นนวัตกรของนักเรียนหลังจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง ลวดลายผ้าไทยทรงดำ 2.3 ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง ลวดลายผ้าไทยทรงดำ


1) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า ผู้เกี่ยวข้องและนักเรียนเห็นความสำคัญและต้องการให้มีการ จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับลวดลายผ้าไทยทรงดำ โดยมีครูผู้สอนจัดกิจกรรมและประเมินผล 2) ผลการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย หลักการ เป้าหมาย คุณสมบัติผู้เรียน แนวการจัดกิจกรรม รูปแบบการจัดกิจกรรม คำอธิบายรายวิชา จุดประสงค์ โครงสร้าง การจัดกิจกรรม สื่อ การวัดและประเมินผล คำชี้แจง และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 7 แผน 3) ผลการทดลองใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า นักเรียนมีความรู้และสามารถออกแบบลวดลายผ้าไทยทรงดำเพิ่มมากขึ้น 4) ผลการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้ เรื่อง ลวดลายผ้าไทยทรงดำหลังการใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับดี              ผลประเมินผลงานออกแบบลวดลายผ้าไทยทรงดำ อยู่ในระดับดีมาก ผลการสอบถามความเป็นนวัตกร อยู่ในระดับมาก และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)

References

Anthika Wongjumpa. (2006). “The development of activities for learners’ development to
enhance the reading habit for second level students”. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree Master of education Department of Curriculum and Supervision Graduate school Silpakorn University.
Davies, I.K. (1971). The management of learning. London: McGraw-Hill.
Department of Curriculum. (2008). The Basic Education Core Curriculum 2008 .Bangkok: Agricultural
cooperative printing demonstrations of Thai Ltd.
Dyer H., Jeffrey et al. (2011). The Innovator’s DNA: Mastering the Five Skills of
Disruptive Innovators. Boston, Massachusetts.
Engel, K. Dirlea, S. V. Dyer, and J. Graff, (2015). “Best Innovators Develop a Point of
View on the Future and a Roadmap on How to Get There.” Strategy and
Leadership 43, 2: 15 – 22.
Gruenewald, D. A., & Smith, G. A. (2007). Place-based education in the global age. New
York, NY: Lawrence Erlbaum Associates.
Joyce, Bruce; and Masha Weil. (1972). Model of Teaching. New York: Prentice-Hall.
Kanchana Kunarak. (1997). Curriculum and Development. Nakhon Pathom: Silpakorn
University presses.
Kanchana Srikalasin. (1995). Management of student affairs Volume 2. 4th edition. Bangkok:
Faculty of Education Srinakharinwirot University.
Kannika Purahong. (2004). “The development of activities for learners’ development on
the local conservation for second level students”. A Thesis Submitted in Partial
Fulfillment of the Requirements for The Degree Master of education Department of
Curriculum and Supervision Graduate school Silpakorn University.
Landrum, Gene N. (1991). “The Innovation Personality – A Case Study on Thirteen
Innovative Visionaries Based on Key Characteristics of Their Personal
May Sripatanaskul. (2015). Asian Leadership Academy. Bankok: The Siam Commercial
Foundation.
Meichtry, Y., & Smith, J. (2007). The impact of a place-based professional development
program on teachers' confidence, attitudes, and classroom practices. The Journal
of Environmental Education, 38(2), 15-32. doi: 10.3200/joee.38.1.15-34
Salika Sumpaotong. (2010). “The development activities of learning activities taught by
using the folk toys to enhance the scientific process skills for the seventh grade students.” A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree Master of education Department of Curriculum and Supervision Graduate school Silpakorn University
Semken, S. (2005). Sense of place and place-based introductory geoscience teaching
for American Indian and Alaska native undergraduates. Journal of Geoscience
Education, 53, 149-157.
Simpson, E. (1972). The classification of educational objectives in the psychomotor
domain:The psychomotor domain.Vol. 3. Washington, DC: Gryphon House.
Sunun Siriwan. (2001). “The development of English club activity through
Communication approach for junior high school student of Thayangwithaya school , Petchaburi”A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree Master of education Program in Teaching English as a Foreign Language Department of Curriculum and Instruction Graduate school Silpakorn University.
Supattra Champangern. (2005). “The development of activities for learners’ development on
conservation of forest in community for fifth-sixth grade students.” A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree Master of education Department of Curriculum and Supervision Graduate school Silpakorn University.
Thai Encyclopedia for Youth Volume 21. (online). Accessed October 7, 2019. accessible from
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=21&chap=3&
page=chap3.htm
Torrance, E.P. (1962). Guiging Creative Talent. New Jersey : Prentice Hall.
Udomluck Kulapichitr. (2010). Early Childhood Learning for Sustainable Development Journal
of Teachers and parents, 71, 22-23.
Wasan Sutthawart and Pitak Siriwong. (2015). “Innovators in basic education in the public
sector study of foundation theory.”Veridian E-Journal (humanities social sciences and
arts) 8, 2 (May - August): 281-300.