กลับไปที่รายละเอียดของบทความ the บทเรียนออนไลน์ เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อโสตทัศนูปกรณ์ และส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ สำหรับผู้ใช้ในระดับอุดมศึกษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล