กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างทางเรขาคณิต ด้วยแนวคิดสตีมศึกษาร่วมกับสื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล