การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับเทคนิคโฟนิกส์เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Main Article Content

เพ็ญพัชร ชินนาสวัสดิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับเทคนิคโฟนิกส์เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อหาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับเทคนิคโฟนิกส์เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบ่งออกเป็น 3 ข้อย่อย 2.1) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2.2) เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  2.3) เพื่อศึกษาความสนใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


 กลุ่มตัวอย่างที่่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพระธาตุ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 1) แผนจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 3) แบบประเมินทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ และ 4) แบบสังเกตความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test)


ผลการวิจัย พบว่า 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับเทคนิคโฟนิกส์เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 2.ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับเทคนิคโฟนิกส์เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบ่งออกเป็น 3 ข้อย่อย 2.1 ) ผลการเรียนรู้หลังจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับเทคนิคโฟนิกส์เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนที่สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2.2 ผลการประเมินทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับดีมาก 2.3 ผลการประเมินความสนใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับดี


 

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)

References

Byrne, D. (1979). Teaching Writing Skills. London: Longman Group.
Dewey, J. (1969). Philosophy, Education, and Reflective Thinking: Toward a Philosophy of
Education.
Kositchaivat, S. (2555). DEVELOPMENT OF AN ENGLISH CAMP TRAINING PROGRAM TO ENHANCE ENGLISH SPEAKING SKILLS, ENGLISH CAMP ACTIVITY KNOWLEDGE AND SOCIAL SKILLS FOR ENGLISH MAJOR STUDENTS. (Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree). Silapakorn University, Nakronpathom. (in Thai)
Pattiyatanee, S. (2554). Educational measurement .Kalasin: Prasankanpim. (in Thai)
Putiroj, S. (2559). A STUDY OF ENGLISH LISTENING-SPEAKING ABILITIES AND INTEREST TOWARDS ENGLISH LEARNING OF KINDERGARTEN 2 STUDENTS AT WATPANERNPLU SCHOOL BY USINGTHE COMMUNICATIVE APPROACH USING SONGS AND GAMES. (Master of Education). Muban Chombueng Rajabhat University, (in Thai)
Suwonchandee, S. (2554 ). Development of Buddhism Strand Learning Plans Using Case Study to Promote Analytical Thinking of Mathayom Suksa 1 Students, Wat Aranyaram School, Mae Tha District, Lamphun Province. (Master of Education Teaching Social Studies).Chiang Mai University, (in Thai)
Vallette, R. M. (1977). Modern Language Testing (2 ed.). New York: Harcourt Brace
Jovanovich.
Widdowson, H. (1983). Teaching Language as Communication. Oxford: Oxford University
Press.
Yenphech, A. (2558). A Comparison of the English Achievement and Satisfaction of Matthayom Sueksa One Students Instructed by an Electronic Book (e-book) and Conventional Methods. (Master of Education). Ramkhamhaeng University, (in Thai)