ความต้องการจำเป็นในการเสริมสร้างความสามารถการคิดเชิงระบบ ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Main Article Content

ธธนนต์ นิยมญาติ
เพ็ญพนอ พ่วงแพ
วสวัตติ์ วงศ์พันธุเศรษฐ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการเสริมสร้างความสามารถการคิดเชิงระบบในรายวิชาสังคมศึกษา และ2) เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความสามารถการคิดเชิงระบบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 10  จำนวน 335 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  และครูผู้สอนในรายวิชาสังคมศึกษา จำนวน 5  คน  เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ์   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า


  1. ความต้องการจำเป็นในการเสริมสร้างความสามารถการคิดเชิงระบบในรายวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อยู่ในระดับมากทุกด้าน (gif.latex?\bar{X}=4.12) (S.D.=0.52)

2.แนวทางการเสริมสร้างความสามารถการคิดเชิงระบบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ควรใช้การจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้ส่งเสริมนักเรียนได้ร่วมกันฝึกการคิดและการลงมือแก้ปัญหา  และควรวัดผลงานของนักเรียนที่แสดงออกมาเป็นรูปธรรมจากความคิด หรือออกมาเป็นชิ้นงาน ผลงาน ที่สามารถตรวจสอบถึงความคิดนักเรียนได้


Abstract


          The purposes of this research were; 1) to study the needs assessment enhancing system thinking ability in social studies and 2) to study the approach to building system thinking ability of lower secondary school students. The sample used in this study consisted of 335 Mattayomsuksa 3 students from Prommanusorn Phetchaburi School, under the Secondary Educational Service Area Office 10 by simple random sampling and five social studies teachers. The research tools were a questionnaire and interview form. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and the content analysis.


The research results showed as follows:


  1. The needs assessment in enhancing the system thinking ability in the social studies subjects of lower secondary school students were high in all aspects (gif.latex?\bar{X}=4.12) (S.D.=0.52)

  2. Guidelines for enhancing system thinking ability of lower secondary school students, learning management should be used to promote students' participation in thinking and problem solving and should measure the students’ performance as substantial ideas or assignments that can check the ideas of the students

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)