การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์

Main Article Content

วีรดา ลิมปิสวัสดิ์
เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
ธนาวุฒิ ลาตวงษ์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ก่อนเรียนและหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีราชา ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม จำนวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ แบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระจากกัน และการทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)

References

Arisa, S. (2014). The effect of a 7E inquiry activity packages on analytical thinking and physics learning achievement in the topic of light and visual aids of Mathayomsuksa 5 students. Master of Education Thesis, Program in Curriculum and Instruction, Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai)
Churairat, S. (2017). The effects of 7E learning cycle with polya’s problem solving techniques on scientific concepts, problem solving abilities, and attitude towards physics of eleventh grade students. Master of Education Thesis, Teaching Science, Faculty of Education, Burapha University. (in Thai)
Constant, F. W. (1967). Fundamental Principles of Physics. Massachusets: Addisson Wesley Phblising Company.
Daranee, P. (2015). The effects of learning activities using 7E learning cycle on force and newton’s laws of motion to enhance creative thinking achievement and attitude toward physics of Mathayomsuksa 4 students. Master of Education Thesis, Teaching Science, Faculty of Education, Burapha University.
Eisenkraft, A. (2003). Expanding the 5E Model: A Proposed 7E Model Emphasizes Transferring Learning and the Importance of Eliciting Prior Understanding. The Science Teacher, 70(6), 56-59.
Kanlayanee, B. (2018). The effects of 7E inquiry learning methods with problem solving technique on tenth grade students’ physics concepts and physics problem solving abilities. Master of Education Thesis, Teaching Science, Faculty of Education, Burapha University. (in Thai)
Ministry of Education. (2017). Basic Education Core Curriculum, B.E. 2551 (revised 2017). Bangkok: Printing House of Agricultural Cooperatives of Thailand.
Office of the National Education Commission. (2001). Creative Thinkers: An educational management guide for those with high-level thinking skills. Bangkok: The Teachers Council of Ladprao.
Phop, L. (1999). Teaching science (3rd edition). Bangkok: Thai Wattana Panich.
Polya, G. (1957). How to solve it. 2nd ed. . New York: Doubleday Anchor Books.
Portoles, J. S. & Lopez, V. S. (2008). Types of Knowledge and their Relation to Problem Solving in Science: Direction for Practice. Education Science Journal, 6, 105-112.
Prasat, N. (2015). Learning science in the 21st century. Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)
Sasithorn, W. (2013). Learning management. Bangkok: Odeon Store.
Silpchai, B. (2006). Research report and development of conceptualization of rotational motion using student experiment and demonstration activities. High school class. Bangkok: Office of the Education Council Secretariat.
Siriket, M. (2010). Development of problem solving ability and academic achievement in sound physics of Mathayomsuksa 5 students using metacognition techniques. Master of Education Thesis, Program in Curriculum and Instruction, Graduate School, Khon Kaen University. (in Thai)
Thanyarat, P. (2017). The study of physics problem solving ability and physics achievement on Momentum and collisions of tenth grade students by using The inquiry method incorporated with polya’s problem solving technique. Master of Education Thesis, Teaching Science, Faculty of Education, Burapha University. (in Thai)