แนวทางการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมทักษะเด็กปฐมวัยสู่ช่วงรอยเชื่อมต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Main Article Content

Thidaporn Komsan

บทคัดย่อ

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่ออธิบายความสำคัญของรอยเชื่อมต่อจากระดับชั้นปฐมวัยสู่ระดับชั้นประถมศึกษาและนำเสนอแนวทางในการเตรียมความพร้อมรวมถึงการส่งเสริมทักษะให้กับเด็กปฐมวัย ผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนช่วยเหลือให้การเปลี่ยนแปลงในช่วงรอยเชื่อมต่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคือผู้ปกครอง ครูผู้สอน และสถานศึกษา บทความได้นำเสนอประเด็นความแตกต่างระหว่างระดับชั้นปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาในเรื่องการเรียนรู้และกิจวัตรประจำวัน การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่านการจัดประสบการณ์การเล่นและการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมทักษะสำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งแบ่งเป็นทักษะการช่วยเหลือตัวเองและทักษะการเรียนรู้ในห้องเรียน การเตรียมความพร้อมและส่งเสริมทักษะดังกล่าวนั้นผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถนำไปสอดแทรกในการจัดกิจกรรมหรือการฝึกให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันได้


 


 

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Articles)

References

Bhulpat, C. & Nimkhathavut, K., (2018, 21 September). An Educational Transition from Kindergarten to Elementary School. [Online]. Retrieved Febuary 10, 2022, from http://www.pecerathailand.org/2018/09/1783.html (in Thai)

Bhulpat, C. & Soha, J., (2018, 31 October). Building an Educational Transition for Kindergarten Children to Enter Elementary School: Teacher's Conditions and Problems. [Online]. Retrieved Febuary 10, 2022, from http://www.pecerathailand.org/2018/10/1860.html (in Thai)

Caspe, M., Lopez, M, E., & Chattrabhuti, C. (2015, March 19). Four Important Things to Know About the Transition to School. [Online]. Retrieved Febuary 10, 2022, from http://www.polkdecat.com/NaturalResources0315.pdf

Jaruchainiwat, P. (2017). Learning Readiness Promotion: Smooth Transition from Kindergarten to First Grade. Journal of Education Studies, 45(2), 152-169. (in Thai)

Harper, L. (2016). Supporting Young Children’s Transitions to School: Recommendations for Families. Early Childhood Education Journal, 44,653-659. doi:10.1007/s10643-015-0752-z

Khayankij, S. (2015, 24 March). Correct early childhood education, must not teach according to parents. [Online]. Retrieved Febuary 10, 2022, from https://www.thaihealth.or.th/Content/27887-การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยให้ถูกต้อง ต้องไม่สอนตามใจผู้ปกครอง..html (in Thai)

Ministry of Education, Office of the Basic Education Commission. (2010). Basic education core curricurum B.E. 2551 (A.D. 2008). Bangkok: Agricultural Cooperative Community of Thailand.

Ministry of Education, Office of the Basic Education Commission. (2017). The Early Childhood Curriculum B.E. 2560. Bangkok: Agricultural Cooperative Community of Thailand. (in Thai)

Morrison, K. (1998). Management Theories for Educational Change. California: Paul Chapmen Publishing.

Phulsopha, P. (2017). The development of playing for early childhood learning in 21st century. Kasetsart Educational Review, 32(1), 20-27. (in Thai)

Saifah, Y. (2014). A Transition Between Kindergarten and Elementary Grade Classrooms: An Important Step of Elementary School Students. Journal of Education Studies, 42(3), 145-146. (in Thai)

ThaiHealth Promotion Foundation. (2018). The connection between learning and executive function development. In Supawadee Harnmethee, and Pawana Aramrit (Editor), Children 7-14 years old EF Brain development skill guide for parents and teachers. (162-163 pp). Bangkok: Aksorn Sampan Press. (in thai)

UNICEF. (2012). School Readiness A Conceptual Framwork. United Nations Children’s Fund. [Online]. Retrieved Febuary 10, 2022, from https://resources.leicestershire.gov.uk/sites/resource/files/field/pdf/2020/1/7/School-readiness-a-conceptual-framework-UNICEF.pdf

UNICEF. (2018). Learning Through Play. United Nations Childrenus Fund. [Online]. Retrieved Febuary 10, 2022, from https://www.unicef.org/sites/default/files/2018-12/UNICEF-Lego-Foundation-Learning-through-Play.pdf