การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณกรรมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการใช้สมุดภาพการ์ตูน

Main Article Content

ไอรดา ภู่เทศ

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสมุดภาพการ์ตูนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณกรรมไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการใช้สมุดภาพการ์ตูน 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการใช้สมุดภาพการ์ตูน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 36 คน โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการใช้สมุดภาพการ์ตูน สมุดภาพการ์ตูน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณกรรมไทย และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อ   การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการใช้สมุดภาพการ์ตูน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (M)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) ผลการวิจัยพบว่า


  1. ประสิทธิภาพของสมุดภาพการ์ตูน มีค่าเท่ากับ 83.37/81.02 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณกรรมไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการใช้สมุดภาพการ์ตูน มีคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

  3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการใช้สมุดภาพการ์ตูน ในภาพรวมระดับเห็นด้วยมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)

References

Reference
Brahmawong C. (1977). The system of instructional media. Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)
____________. (2013). Testing of the efficiency of instructional media. Silpakorn Educational Journal 5(1): 7-20. (in Thai)
Chaoha V. (1979). Educational Technology. Chonburi: Srinakharinwirot University Printing. (in Thai)
Chuchaimongcon T. (2014). A study of achievement on Thai literature of Mathayomsuksa 5 students used the reader-response theory. Master of Education (TEACHING THAI LANGUAGE) Department of Curriculum and Instruction Graduate School Silpakorn University. (in Thai)
Jaisut P. (2015). A study of the achievement on Thai literature of matthayomsuksa 3 students taught by cooperative learning based on jigsaw iiwith six thinking hats technique. Master of Education (TEACHING THAI LANGUAGE) Department of Curriculum and Instruction Graduate School Silpakorn University. (in Thai)
Khammani T. (2008). Teaching science: Knowledge to organize effective learning processes. Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)
Laowreandee W. (2005). Patterns and strategies of learning management for developing thinking skill. Nakhonpathom: Silpakorn University Printing. (in Thai)
Ministry of Education. (2546). National Education Act B.E. 2542 (1999) and amendment (No. 2) B.E. 2545 (2002) with relevant ministerial regulations and the Compulsory Education Act B.E. 2545 (2002). Bangkok: Delivery & Parcel Organization. (in Thai)
Pinprachasan U. (2014). Thai language teaching tactics. Bangkok: Department of Curriculum and Instruction Srinakharinwirot University Printing. (in Thai)
Plengcharoensirichai M. (2014). A comparison of learning achievement of Mathayomsuksa 4 students between study by cooperative learning and blended learning with cooperative learning. Master of Education (TEACHING THAI LANGUAGE) Department of Curriculum and Instruction Graduate School Silpakorn University. (in Thai)
Sangket S. (2014). The development of essay writing ability of prathomsuksa 6 students using mind mapping with cartoon picture exercises. Master of Education (TEACHING THAI LANGUAGE) Department of Curriculum and Instruction Graduate School Silpakorn University. (in Thai)
Suksee N. (2015). The development of Thai writing skill using Thai word spelling exercises in combination with cartoons for third grade students. Master of Education (TEACHING THAI LANGUAGE) Department of Curriculum and Instruction Graduate School Silpakorn University. (in Thai)
ภาษาต่างประเทศ
Brianne V. Donohue. (2015). “Picturing meaning: the role of picture books in a fourth grade classroom”. Master of education in literacy, William Paterson University.
Cianciolo Patricia J. (1990). Picture Books for Children. American Library Association.
Heinich, R., Molenda, M., Russell, J.D. & Smaldino, S. (1999). Instructional Media and Technologies for Learning (6th Ed). Columbus, OH: Prentice-Hall.
The Encyclopedia. (1993). Americana International Edition, Danburg: Grolier Incorporated.