การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน: การบูรณาการภาษาอังกฤษในแนวทางการสอนแบบสหวิทยาการ

Main Article Content

รินทร์ ชีพอารนัย
วชิระ จันทราช

บทคัดย่อ

ในวัยเยาว์ เด็กจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันจากการบูรณาการทักษะและความรู้ที่หลากหลายเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ทางธรรมชาติของเด็กที่จะรวบรวมองค์ความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการของเขาในทุก ๆ ด้าน อย่างไรก็ตามเมื่อถึงวัยเข้ารับการศึกษาในโรงเรียน ระบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะจัดในระบบการเรียนแบบแยกรายวิชา ในประเทศไทยนั้น นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเรียนประมาณ 5-8 วิชาในแต่ละวัน ที่มีการจัดระบบแบบแยกรายวิชาเช่นเดียวกัน ธรรมชาติการเรียนรู้แบบแยกรายวิชาในระบบการศึกษาอาจทำให้เกิดข้อจำกัดในการเชื่อมโยงความรู้ การประสานเหตุผลองค์รวม และการบูรณาการทักษะต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอวิธีการเรียนการสอนโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเพื่อส่งเสริมการบูรณาการความรู้องค์รวมและแนวทางการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ ในรูปแบบการเรียนการสอนนั้นจะมีการดำเนินการสำหรับผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์จากผู้คนและแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงหลักการและการประยุกต์ทักษะในบริบทที่หลากหลายตามหลักการที่สำคัญของการเรียนการสอนโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน ในตอนท้ายบทความนี้จะได้ยกตัวอย่างกิจกรรมเสนอแนะที่สามารถประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Articles)