เผยแพร่แล้ว: 04/26/2020

การบริหารจัดการการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

ธำรงค์ สมาธิ, สถาพร ขันโต, ดำรงค์ เบญจคีรี, พระปริยัติสารเวที, สุนทรา จันทร์โต

46-62

ภาพลักษณ์ของโรงเรียนพลอยจาตุรจินดาตามทัศนะของผู้ปกครอง

สิทธิชัย มเหศศิริ, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์

233 - 244

องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)

อนุพงศ์ รอดบุญปาน, นุชนรา รัตนศิระประภา

245 - 257

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสมศักดิ์วิทยา

สิทธิพร สมบูรณ์ทรัพย์, วรกาญจน์ สุขสดเขียว

611 - 621

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตวัชรีรมยา

ณัฏฐณิชา พันธ์ขะวงษ์, สงวน อินทร์รักษ์

622 - 633

องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดดอนมะนาว

วราภรณ์ ปานเพ็ชร, มัทนา วังถนอมศักดิ์

725 - 736

บทบาทการบริหารจัดการศึกษาของนายกเทศมนตรีในอนาคต

เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ, ประเสริฐ อินทร์รักษ์

793 - 804

รูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบล

ธนวรรณ ทองอ่อน, สงวน อินทร์รักษ์, มัทนา วังถนอมศักดิ์

819 - 833

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

ประภาพร ผาจันทร์, ศักดิ์พันธ์ ตันวิมลรัตน์

846 - 858

การจัดการการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัด

กมล รินสาร, ประเสริฐ อินทร์รักษ์

859 - 871

การจัดการศึกษาที่พึงประสงค์ของชุมชนเมือง

เพิ่มศักดิ์ เพิ่มประยูร, นพดล เจนอักษร

887 - 897

แนวทางการบริหารกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รมย์รัมภา ณัฐธัญอติรุจ, ประเสริฐ อินทร์รักษ์

898 - 906

การบริหารโครงการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สักดิ์สิวรรณ ทรงสิริวรกุล, ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์

919 - 933

การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ

สุนันท์ รุ่งอรุณแสงทอง, สงวน อินทร์รักษ์

934 - 944

อัตลักษณ์วิชาชีพของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

ดำรงค์ รอดสิน, มัทนา วังถนอมศักดิ์

968 -981

ภาพอนาคตคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ, ประเสริฐ อินทร์รักษ์

1033 - 1043