สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตวัชรีรมยา

Main Article Content

ณัฏฐณิชา พันธ์ขะวงษ์
สงวน อินทร์รักษ์

บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตวัชรีรมยา และ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขต วัชรีรมยา ประชากร   คือ โรงเรียนในสหวิทยาเขตวัชรีรมยา จำนวน 8 โรง โดยกำหนดผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 6 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการ จำนวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 คน และครู จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนตามแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และก​ารวิเคราะห์เนื้อหา


                ผลการวิจัย พบว่า


               1. สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตวัชรีรมยา โดยภาพรวมและ รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การบริการที่ดี การมีวิสัยทัศน์ การพัฒนาตนเอง การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การสื่อสารและการจูงใจ และการทำงานเป็นทีม


               2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกัน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

-