วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์นักวิชาการทางการศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน และ 2) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 1) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ    2) ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2021-12-31

สารบัญ

list of contents

4-10

ห้องเรียนเสมือนจริง

ภวิสาณัชช์ ศรศิริวงศ์

81-93

อนาคตภาพการศึกษาไทยยุค 4.0

กาญจนา คุณารักษ์

230-252

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณัฐพร ช่อเหมือน, อาจารย์ ดร. ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย, รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ

306-320