การศึกษาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

Main Article Content

ภูวดล วิริยะ
ชัยรัตน์ โตศิลา

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการนำเสนอผลการศึกษาประสิทธิภาพและการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นผลจากขั้นตอนการดำเนินการวิจัยระยะที่ 2 ของการวิจัย เรื่องการนำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 2) ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัยศึกษาประสิทธิภาพและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ผลการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนการสอน ฯ จากครูสังคมศึกษา การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 9 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองธรรมชาติรายวิชาและส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ได้ มีระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ระดับมากที่สุด นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินว่ากิจกรรมการเรียนการสอน ฯ สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ได้ 2) กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้ปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 4 ประเด็นดังนี้ 2.1) จุดประสงค์การเรียนรู้ 2.2) เวลาที่ใช้ 2.3) สื่อและแหล่งเรียนรู้ และ 2.4) การใช้ภาษา

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)