ครุสิทธิ์ : พิธีมอบสิทธิ์แห่งความเป็นครู

Main Article Content

ลลดา วงอุทัยธรรม

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


          ครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงเป็นบุคคลทางสังคมที่ดำรงบทบาทและรับฐานะตามที่สังคมคาดหวังไว้หลายประการ คือ เป็นผู้นำทางปัญญาและยกระดับคุณค่าชีวิตของมนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์และให้ความรู้ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนเป็นผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้รักษาชาติ และเป็นผู้เยียวยาสังคม “ครู” จึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อสถาบันการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันที่ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพครู การยกย่องอาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการอนุรักษ์สืบสานต่อยอดวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีไว้ ได้ริเริ่มจัด “พิธีมอบครุสิทธิ์” นี้ขึ้นตั้งแต่ปี 2522 โดยมีการนำประเพณีดั้งเดิมที่มีมาแต่โบราณของไทยมาประยุกต์ให้เกิดเป็นมรดกทางประเพณีอันดีงามเกี่ยวกับครูและการให้การศึกษา พิธีมอบครุสิทธิ์เป็นพิธีที่ปรับปรุงจากพิธีครอบครู พิธีไหว้ครู ซึ่งตามคตินิยมถือว่าเป็นการที่ศิษย์แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ และเป็นความเชื่อจากความกตัญญูสามารถดลบันดาลให้ศิษย์ที่เคารพบูชา ประสบความสำเร็จ ผ่านพ้นอุปสรรคในวิชาชีพของตนต่อไป ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร์จึงได้จัดพิธีมอบครุสิทธิ์นี้ขึ้นให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพให้เกิดความซาบซึ้ง ความภาคภูมิใจ และตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการเป็นผู้สร้างสรรค์ ผู้ให้ความรู้ ผู้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนต่อไป จากแนวคิดดังกล่าวคณะศึกษาศาสตร์ได้สืบสานพิธีมอบครุสิทธิ์นี้ต่อเนื่องมาจากปี 2522 ถึงปี 2564 เป็นเวลา 42 ปี จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้เป็นประเพณีอันดีงามต่อการส่งเสริมความกตัญญูและส่งต่อสิทธิ์แห่งความเป็นครู เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่แพร่หลายในสังคมไทยในยุคปัจจุบัน

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Articles)

References

เอกสารอ้างอิง
ภาษาไทย
Akarabowon, T. (2001). “Being a Thai Teacher”. Bangkok : Karn Phon Phim (1996) Co., Ltd.
Attakorn, K. (2009). “Ritual is a connection” In the 90th Anniversary Memorial of Khunying kulap Mallikamas. 18 Jan 2009, Bangkok : publishing company B.E. Pattana Co., Ltd.
Chanwiset, S. (1996). An analysis of the self-esteem components of Secondary 3 students. Master's Degree Thesis. Srinakharinwirot University. Bangkok.
Chongkoew, P. (1999). Juvenile self-esteem development in Department of Juvenile Observation and Protection, Rayong, Using exercise activities as a media. Master's Degree Thesis Developmental Psychology, The Graduate School of Srinakharinwirot University. Bangkok.
Faculty of Education. (2018). “Kurusit Ceremony Faculty of Education Silpakorn University” in the manual of the Kurusit Ceremony Faculty of Education (The Teacher’s day and Kurusit Ceremony). Faculty of Education Silpakorn University, 16 Jan 2018.
Government Gazette. (1999). National Education Act. Bangkok : Cabinet and Royal Gazette Publishing Office.
Government Gazette. (2013). “The Teachers’ Council of Thailand Regulations” on Professional Ethics B.E. 2013. Bangkok : Cabinet and Royal Gazette Publishing Office.
Hemaratchata, C. (2017). Moral Ethics Professional Ethics for Teachers in public and private educational institutions. Journal of Humanities and Social Sciences Rajapruk University, 3(2) June - September 2017.
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. (2019). “The Royal Guidance” at the occasion of the 3rd Prince Maha Chakri Award Foundation 2019.
Inchai, P. (2001). Result of sensory language program theory counseling on the self-worth of nursing students Burapha University. Master thesis. Graduate School Burapha University.
Laohawanich, Y. (2012). “Wai Kru and Kurusit” Thai Journal No. 123 July – September. Bangkok: Dan Suttha Printing Co., Ltd.
Malakul, P. (1934). The opus discusses getting educated. Commemorate your contributions Professor Mom Luang Pin Malakul. Institute of Culture and Arts Srinakharinwirot University. Bangkok : Santisiri printing.
Malakul, P. (1955). The opus discusses the power of education. Commemorate your contributions Professor Mom Luang Pin Malakul. Institute of Culture and Arts Srinakharinwirot University. Bangkok : Santisiri printing.
Malakul, P. (1970). “The opus discusses the establishment of the Faculty of Education” Journal of Education Silpakorn University, Vol. 11 No. 1.
Ministry of Education. (2020). “Announcement of The Teacher Council of Thailand” Criteria and methods for testing and evaluating professional competence of teachers. Bangkok.
Phasara, S. (1992). Factors related to the self-esteem of adolescents. Srinakharinwirot University. Bangkok.
PhetKhwang, D. and Ananchaipattana, N. (2009). Factors Affecting relationship of Nursing Science Boromarajonani College of Nursing, Phayao (research report). Praboromarajchanok Institute, Office of Permanent Secretary, Ministry of Public Health.
Phrabat Somdet Phra Paraminthra Maha Bhumibol Adulyadej. (1975). “The Royal Guidance” at the graduation ceremony of Chulalongkorn University for the academic year 1974, 12 July 1975.
Phrathep Wisutmetee. (1986). Ethical Guidance. Bangkok : Siriphatsadu.
Pusapanich, P., et al. (2017). Factors predicting the relationship of Chiang Mai University students (research report). Department of Psychology Faculty of Humanities Chiang Mai University.
Royal Institute. (1982). Royal Thai Dictionary. Bangkok : Aksorn Charoentat.
Ruangsri, B. (2018). “Kurusit Ceremony Faculty of Education Silpakorn University” in the manual of the Kurusit Ceremony Faculty of Education (The Teacher’s day and Kurusit Ceremony). Faculty of Education Silpakorn University, 16 Jan 2018.
Ruangsri, B. (2021). “Kurusit Ceremony Faculty of Education Silpakorn University”. Interview.
8 April 2021.
Seehaamphai, P. (2000). The basic education of religion and ethics. Bangkok : Chulalongkorn University Printing House.
Somdej Kromphraya DumRongrachanupap. (1917). “Thesis on the revision of the book of Khun Chang Khun Phaen”. Bangkok.
Sriwichai, S. (2020). Professional Teacher – Teaching Career. Retrieved May 19, 2021, from educ105.wordpress.com.
Thalang, E.N. (1997). “Wisdom of Invention - Craftsmanship” in the folk wisdom of the four regions : Way of life and learning process of Thai villagers. Nonthaburi : Kittimethee Project Department of Education, Thammasat University.
Thangjitsomkid, W. (2011). “Teacher” 3rd ed. Bangkok : O.S. Printing House.
The Fine Arts Department. (1966). “U Thong Archaeology” Published in the event of opening The U Thong National Museum, Suphanburi, 13 May 1966.
Thongprasert, C. (1977). “Teacher’s day observation” in Thai identity 1 : 5. Bangkok : Nitikam karnpim.
Tramod, M. (1981). “Duriyathep” In the National Identity Committee, the Wai Kru ceremony of Thai music. Prime Minister's Office. Bangkok.
ภาษาต่างประเทศ
Dunham, R.B., Grube, J.A., & Castaneda, M.B. (1994). Organizational commitment: The utility of an integrative definition. Journal of Applied Psychology, 79, 370-380.
Mowday, R.T., Steers, R.M., & Porter, L.W. (1979). The measurement of organizational commitment. Journal of vocational behavior, 14(2), 224-247.
Steers, R.M. (1977).Antecedents and outcomes of organizational commitment. Administrative Science Quarterly, 22(1), 46–56.