ประเทศออสเตรเลีย บทเรียนที่น่าสนใจ

Main Article Content

สงวน อินทร์รักษ์

บทคัดย่อ

บทความนี้มีความประสงค์ต้องการให้ผู้สนใจที่ต้องการไปศึกษาหรือดูงานด้านการศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศออสเตรเลียว่ามีรูปแบบการจัดการศึกษาอย่างไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำความรู้จากบทความนี้มาประยุกต์ใช้ต่อไป ประเทศออสเตรเลียมีการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี ทั้งยังช่วยเหลือและเปิดโอกาสให้ชาติอื่นได้มาเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีนิยม ตลอดจนมีระบบและรูปแบบในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติโดยเฉพาะประเทศไทยได้น าหลักการแนวคิดและระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลียมาประยุกต์ใช้มานานนับสิบปีโดยรูปแบบการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับรัฐบาลในแต่ละรัฐ และเขตการปกครองตนเองที่จะกำหนดรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ซึ่งประเทศออสเตรเลียได้แบ่งการจัดการศึกษาออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับอนุบาลศึกษา (Kindergarten หรือ Pre-school) ระดับประถมศึกษา (Elementary School) ระดับมัธยมศึกษา (Secondary-High School) และระดับอุดมศึกษา (Higher Education) ซึ่งในแต่ละระดับก็จะมีรูปแบบในการจัดการศึกษาและคุณภาพแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐบาลท้องถิ่นแต่ละเขตปกครองนั้น ๆ จะก าหนดมาตรฐานในการให้จัดการศึกษาอย่างไร

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Articles)