เผยแพร่แล้ว: 2022-09-30

Full Issue

บรรณาธิการ

แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดกองเทคนิค กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี

พัฒน์ภูมิ ภู่วัฒนวนิชย์, วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง , มยุรี รัตนเสริมพงศ์

15-32

A corpus-based analysis of English synonyms : acquire and obtain

Sita Sittironnarit, Kongkiat Khunasathitchai, Krishna Kosashunhanan , Soranut Kumdee

242-252

การมีส่วนร่วมของภาครัฐในการนำนโยบายป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ไปปฏิบัติ

สิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์, ดำรงค์ ทองศรี, สุกัลยา ประจิตร , กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์

511-523