Journal of Roi Kaensarn Academi เป็นวารสารวิชาการ ราย 1 เดือน (ปีละ 12 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม, ฉบับที่ กุมภาพันธ์, ฉบับที่ 3 มีนาคม, ฉบับที่ 4 เมษายน, ฉบับที่ 5 พฤษภาคม, ฉบับที่ 6 มิถุนายน, ฉบับที่ 7 กรกฎาคม, ฉบับที่ 8 สิงหาคม, ฉบับที่ 9 กันยายน, ฉบับที่ 10 ตุลาคม, ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน, และฉบับที่ 12ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา ด้านศาสนา ปรัชญา นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การศึกษาเชิงประยุกต์ รวมถึงสหวิชาการอื่นๆ

              บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  3 ท่าน พิจารณาตีพิมพ์บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

              ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความ Journal of Roi Kaensarn Academi  ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะของกองบรรณาธิการ Journal of Roi Kaensarn Academi ไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (2024): เมษายน 2567

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-30

Full Issue

บรรณาธิการ

การศึกษาคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความตั้งใจ ใช้บริการร้านอาหารฮาลาลของนักท่องเที่ยวมุสลิม

นวลรัตน์ วัฒนา, ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล, ธนะวิทย์ เพียรดี, จริยา เกิดไกรแก้ว, ชารินี ใจเอื้อ, ยุวศรี อวะภาค, นิศานาถ มั่งศิริ

63-74

การศึกษาดนตรีที่ใช้ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

บัญชา ศรชัย, เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี , จตุพร สีม่วง

85-92

The Light Design in Exhibition Spaces

Bin Song, Pisit Puntien, Akapong Inkuer , Chanoknart Mayusoh

183-198

The Yi Music Writing Techniques of Jiaba Asan

Weixing Chen, Jarernchai Chonpairot

233-244

การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย

ศิพร โกวิท, จิรภัทร วรรณะธูป, ติณณภพ พัฒนะ, โสรัตน์ กลับวิลา

376-391

การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ขนมซั้งเทศบาลตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

ดวงฤดี อุทัยหอม, นพดล ชูเศษ, กุลธิรา แซ่โซว, กรกมล ซุ้นสุวรรณ, สิริกาญจน์ สีดำ, เอกชัย แซ่พุ่น

543-562

ปัจจัยกำหนดสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน

วิมล บ้านพวน, ปิยวดี พิศาลรัตนคุณ , จันจิรา ทรัพย์อาภรณ์

632-648

The Guangzhou Modern Opera Performance Book

Yang Li, Nayos Sartjinpong , Chutasiri Yodwised

728-742

The Use of Lion Culture in Painting, Sculpture, Literature, Religion, Mythology

Hongjun Zhang, Chusak Suvimolstien , Bunchoo Bunlikhitsiri

778-789

สร้างมูลค่าเพิ่มเนื้อแพะแปรรูปของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ฟาริดา ซาชา, สุวัจนี เพชรรัตน์, สมชัย ปราบรัตน์, ธนพงษ์ วุ่นแสง , พิฑูรย์ ทองฉิม

807-818

ดูทุกฉบับ