บรรณาธิการ

 

ดร.ธีร์ดนัย กัปโก

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่

 

 

กองบรรณาธิการ      

 

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.วินิจ ผาเจริญ                     

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผศ.ดร.โยตะ ชัยวรมันกุล

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระปลัดสมชาย  ปโยโค, ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ, ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข                                    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ดร.สมพงษ์ เกษานุช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ดร.รุ่งโรจน์ สรงสระบุญ

มหาวิทยาลัยสยาม

ดร.ธันยนันท์ จันทร์ทรงพล

สถาบันรัชต์ภาคย์

ดร.จันทนา อุดม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร