การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ของเทศบาลตำบลในจังหวัดปทุมธานี

Main Article Content

พรรษชล บุญคง
ภมร ขันธะหัตถ์
ธนิศร ยืนยง

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ระดับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ภาวะผู้นำ และประสิทธิผลของเทศบาลตำบลในจังหวัดปทุมธานี 2) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลตำบลในจังหวัดปทุมธานี และ 3) แนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลของเทศบาลตำบลในจังหวัดปทุมธานี การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลตำบลในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 400 คน สุ่มโดยตัวอย่างแบบชั้นภูมิ การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 20 คน นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
          ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ภาวะผู้นำ และประสิทธิผลของเทศบาลตำบลในจังหวัดปทุมธานี พบว่า พบว่า ระดับการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบล ในจังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x ̅= 3.34, S.D.=.17) 2) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลตำบลในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ภาวะผู้นำของเทศบาลตำบลในจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.56, S.D.=.31) และ 3) แนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลของเทศบาลตำบลในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ประสิทธิผลของเทศบาลตำบลในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.47, S.D.=.16)


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กิตติ์รวี เลขะกุล. (2561). ธรรมาภิบาลวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของเทศบาลในเขตภาคใต้ของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒิ. (2556). การจัดการภาครัฐแนวใหม่ในการบริหารองค์การปกครองท้องถิ่น กรณีเทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรี. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น.

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ. (2546). ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยและต่างประเทศ เปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน.

บูชิตา สังข์แก้ว. (2556). พลวัตการพัฒนาการกระจายอำนาจตัดสินใจสำหรับตัวแสดงท้องถิ่นในกระบวนการกำหนดโครงการเขื่อนชลประทานขนาดใหญ่ ศึกษากรณี โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น (พ.ศ. 2520-2556). ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พวงรัตน์ ศรีม่วง. (2557). การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

พิทยา บวรวัฒนา. (2552). ทฤษฎีองค์กรสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร: ศักดิโสภา.

วรากร พุฒิพงศ์พะยอม. (2558). การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ในเขตอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา. 3 (1), 755-759.

สมชาย น้อยฉ่ำ และคณะ. (2559). ธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักการประเมินแห่งดุลยภาพของเทศบาลนคร เจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. Kasem BunditJournal. 17 (2), 38–48.

สรวิชญ์ เปรมชื่น. (2555). เอกสารประกอบการเรียนวิชากลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคล. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2546). คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี. กรุงเทพมหานคร: สิรบุตย์ การพิมพ์.

สุรัตน์ ฉันทะนิ. (2557). ปัจจัยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยปทุมธานี.

อัษฎางค์ ปาณิกบุตร. (2554). ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2563. แหลงที่มา: http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/.

Ahmad, M Shakil. (2012). Impact of Organizational Culture on Performance Management, Practices in Pakistan. Online. Retrieved Dec, 18, 2019, from www.Saycocor porative.com.

Clarke. Vicki Clinel Burge. (2001). In Search of Good Governance: Decentralization and Democracy in Ghana. Ph.D. Dissertation, Northern IIIinois University.

Dahl, Robert A. (2000). On Democracy. New Haven: Yale University.

Harley, B., Hyman, J. and Thompson, P. (2005). Participation and Democracy at Work: Essaya in Hooour of Havie Ramsay. New York: Paalgrave Macmillan.

Mile, B. M. (1973). Planned Change and Organization Health: Figure and Ground, in M.M. Milstein and J. A. Belasco (Eds.). Educational and Behavioral Science Perspective. B: Allyn and Bacon.

Parhizgari, A. M., & Gilbert, G. R. (2004). Measures of Organizational Effectiveness: Private and Public Sector Performance. Omega.

Upenieks, V.V. (2002). What Constitutes Successful Nurse Leadership. Journal of Nursing Administration, 32 (12).