การพัฒนาทักษะการฟัง ทักษะการพูดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้เทคนิค KWL- Plus ร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Main Article Content

รัฐพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์
ไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะการฟัง ทักษะการพูดและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยการใช้การจัดการเรียนรู้เทคนิค KWL-Plus ร่วมกับสื่อมัลติมีเดียของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองไรไก่  จำนวน 14 คน ดำเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 วงจรปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามแนวคิดการเรียนรู้เทคนิค KWL-Plus ร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง Sport จำนวน 6 แผน 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  3) แบบทดสอบทักษะการฟัง ทักษะการพูด 4) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
          ผลการวิจัยพบว่า
          1) ทักษะการฟัง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.70 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
          2) ทักษะการพูด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.85 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
          3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้เทคนิค KWL-Plus ร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 78.57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.86 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของนักเรียนทั้งหมดซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

จินตนา มงคลไชยสิทธิ์. (2548). การพัฒนาบทเรียนแบบ เดดับเบิลยู แอล พลัส ร่วมกับบทอ่านที่ได้รับการเพิ่มเติมรายละเอียด เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการอ่าน. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Carr E. and Ogle D. (1987). K.W.L. Plus A Strategy for Comprehension and Summarization Journal of Reading. 30 (April), 626-631.