ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานแปลงใหญ่มะม่วง ของเกษตรกรในอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

Main Article Content

สุนทร ไทรเทพยิ้ม
นารีรัตน์ สีระสาร
บำเพ็ญ เขียวหวาน

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ (2) การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (3) ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (4) ปัญหาและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเกษตรกรประชากรที่ใช้ศึกษา คือ เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มะม่วงในอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 157 ราย จากการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีการเพาะปลูก 2563/64 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์ และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดลำดับ และสถิติถดถอยพหุคูณ
          ผลการศึกษาพบว่า (1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 51.06 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีรายได้จากการขายมะม่วงของครัวเรือน เฉลี่ย 531,286.56 บาท/ปี มีรายจ่ายจากการทำสวนมะม่วงของครัวเรือนเฉลี่ย 240,988.34 บาท มีประสบการณ์ในการปลูกมะม่วง เฉลี่ย 17.84 ปี มีปริมาณผลผลิตรวม 22,676.18 กิโลกรัม/ปี ราคาจำหน่ายผลผลิตเฉลี่ย 23.45 บาท/กิโลกรัม และมีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3.39 ราย  (2) การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน มากที่สุด ในประเด็นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และน้อยในประเด็นการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ (3) ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ได้แก่ ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ และปริมาณผลผลิต มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05). (4) เกษตรกรมีปัญหาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานมากที่สุดในประเด็น การจัดการความรู้ด้านการฝึกอบรมความรู้ ด้านการผลิต/การตลาด และมีข้อเสนอแนะ ควรสร้างเทคนิค/วิธีการถ่ายทอดการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในภายในกลุ่ม และอีกทั้งเรียนรู้ด้านการผลิต/การตลาด ควรเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลความรู้ที่ได้รับภายในกลุ่ม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมควบคุมโรค. (2563). รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่. ออนไลน์.สืบค้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565. แหล่งที่มา: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ situation.php.

กฤตติยา สัตย์พานิช. (2561). กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมังคุดแบบระบบแปลงใหญ่ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี. กองทุนงานวิจัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

ดิณภา แก้วแดง. (2557). การมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้ผลิตยางบางสะพานน้อย จำกัด ในอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ธนกร กลิ่นนาค (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการนาแปลงใหญ่ กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ จังหวัดชัยนาท. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เสาวภา สวัสดิมงคล. (2556). การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. วิทยานิพนธ์ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช.

เอื้อมพร นพคุณ. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสยาม.