การมีส่วนร่วมของภาครัฐในการนำนโยบายป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ไปปฏิบัติ

Main Article Content

สิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์
ดำรงค์ ทองศรี
สุกัลยา ประจิตร
กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์

บทคัดย่อ

          บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาวการณ์ของการค้ามนุษย์ 2) เพื่อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์จัดอยู่ในสถานะเส้นทางผ่านของการลำเลียงหญิง เด็ก บุคคลวัยแรงงานไปสู่จุดหมายปลายทางของการแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์ และมีแนวอาณาบริเวณติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเขตอำเภอน้ำปาด และอำเภอบ้านโคก ประชากรส่วนใหญ่ของอุตรดิตถ์ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมและการปศุสัตว์ รองลงมาเป็นสาขาอุตสาหกรรม การค้าส่งการค้าปลีก การบริการและเหมืองแร่ ในด้านการดำเนินงานนำนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปปฏิบัติ พบว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ขับเคลื่อนกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จากรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563 มีการดำเนินคดีที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ จำนวน 3 คดี มีผู้เสียหาย จำนวน 4 ราย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2563). สรุปรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2563. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2560). นโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560-2564. กรุงเทพมหานคร : กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

ณัชชาภัทร อมรกุล และ ปรีชญาณ์ นักฟ้อน. (2563). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ การติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง กรณีศึกษา กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า.

พรรณสุภา โพธิ์ย้อย และ ณัฐกริช เปาอินทร. (2561). การนำนโยบายสภาวัฒนธรรมไปปฏิบัติ กรณีศึกษาสภาวัฒนธรรมตำบล จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 8 (3), 137-139.

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์. (2562). พมจ.อุตรดิตถ์ ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2564, แหล่งที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/%20TCATG190322173904835

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์. (2563). รายงานสถานการณ์ทางสังคม จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563. อุตรดิตถ์: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์.

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์. (2564). แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์. อุตรดิตถ์: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์.