เผยแพร่แล้ว: 2024-03-30

การศึกษาชนิดและปริมาณขยะพวงหรีด ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร

หัทญา เนตยารักษ์, ลดา มัทธุรศ, อภิรดี สุขมิลินท์, มินตรา มะมิง, ธัชชา รัมมะศักดิ์

93-108

The Female Leadership in Universities in Tianjin of China

Majuanjuan Sutida Howattnnakul, Somsak Chanphong

124-142

The Development of Ecosystem and Talent Cultivation of Lei Opera

Zhanxia Ye, Shu Feng zhao, Chutima Maneewattana

420-430

สุนทรียภาพของอิฐฉินกระเบื้องฮั่นในเมืองหนานหยาง

อวี่ หลู, พงศ์เดช ไชยคุตร, ภรดี พันธุภากร

476-489

รูปแบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

จิตติการณ์ เหมเภตรา, ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, อัจฉรา วัฒนาณรงค์, ธารินทร์ รสานนท์

490-506

การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 2

สีใส ยี่สุ่นแสง, รณกร สมสกุล, พัลลภ สิริพัลลภ, นิติศาสตร์ พันธุ์เพ็ง, วรรณา วิจิตร

588-601

การพัฒนาระบบแสดงสินค้าเกษตรแปรรูปตามอัตลักษณ์ เขา ป่า นา เล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศศิพัชร บุญขวัญ, นิภารัตน์ นักตรีพงศ์, เมธาวี จำเนียร, กรกฎ จำเนียร

642-657

Full Issue

บรรณาธิการ