วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จัดทำดัชนีใน tci

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ISSN: 2392-5507, E-ISSN: 2673-0030

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ :

 มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาสหวิทยาการอื่นๆ

บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความในวารสารอย่างเคร่งครัด โดยอ้างอิงตามรูปแบบของ APA (นาม-ปี) รวมถึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสารฯ และเป็นบทความที่ไม่มีความหลายมากกว่า 25% ตามที่ถนนในโปรแกรม CopyCat ในเว็บ Thaijo2

ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารฯ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความ โดยไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของวารสารฯ

กระบวนการพิจารณาบทความ :

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ 2 แบบ คือ

แบบที่ 1 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน ต่อ 1 บทความ แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

แบบที่ 2 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน ต่อ 1 บทความ แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

ประเภทของบทความ :

ประเภทของบทความที่รับตีพิมพ์ คือ บทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Original Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) และบทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

ภาษาที่รับตีพิมพ์ :

บทความที่รับตีพิมพ์รับภาษาที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กำหนดออก :

กำหนดออกตีพิมพ์ 3 ฉบับ ต่อปี (ราย 4 เดือน) ดังนี้

ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน (กำหนดออก เดือนเมษายน)

ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม  (กำหนดออก เดือนสิงหาคม)

ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม  (กำหนดออก เดือนธันวาคม)

Vol. 10 No. 3 (2023): Vol. 10 No. 3 (September – December 2023)

Published: 2023-12-30

GUIDELINES FOR INHERITANCE THAI CULTURAL INTHONBURI DISTRICT, BANGKOK: SWOT ANALYSIS

Somjintana Jirayukul, Pongpatcharin Putwattana, Wannapa Phopli, Samith Jueajinda, Narongpon Aulpaijidkul

13-24

INVESTIGATING NEEDS AND PROBLEMS OF DANCE EDUCATIONAL MANAGEMENT IN HIGH SCHOOL: A CASE STUDY OF TSINGHUA UNIVERSITY HIGH SCHOOL JIANGTAILU IN BEIJING

Xin Xiaolei , Nithipattara Balsiri, Wannapa Phopli, Samith Jueajinda , Narongpon Aulpaijidkul, Pakkanat Chantanawaranont

128-140

INVESTIGATING THE EDUCATIONAL QUALITY MANAGEMENT OF XUANCHENG ELECTROMECHANICAL COLLEGE, CHINA

Chen Xiaofeng , Nithipatara Balsiri , Samith Jueajinda, Wannapa Phopli, Narongpon Aulpaijidkul , Araya Ariya

272-284

AN INVESTIGATE OF THE CURRENT SITUATION OF ACADEMIC ADMINISTRATION IN HIGH SCHOOL: A CASE STUDY OF FUZHOU HIGH SCHOOL OF FUJIAN PROVINCE, CHINA

Zhang Yining , Nitipatara Balsiri , Pakkanat Chanthanavaranont Sompongtam, Wannapa Phopli , Samith Jueajinda , Narongpon Aulpaijidkul

459-468

APPLICATION FOR USING TECHNOLOGY IN TEACHING SOCIAL STUDIES

Phramaha Udorn Uttaro (Makdee), PhrakhruSiriphurinithat (Ṭhitasaggo Ditsawan)

493-506

View All Issues

พุทธบริหารการศึกษา การศึกษา การบริหารการศึกษา พระพุทธศาสนา