วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Indexed in tci

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสนำผลงานวิชาการและงานวิจัย ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา การศึกษา การบริหารการศึกษา ปรัชญา จิตวิทยาและการแนะแนว ภาษาศาสตร์ การสอนสังคม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาชุมชม การพัฒนาสังคม การจัดการสาธารณะ การศึกษาเชิงประยุกต์ และสาขาวิชา
สหวิทยาการอื่นๆ

บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind) เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร

ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารฉบับนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้นเพียงผู้เดียว และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบทความลงตีพิมพ์และจะแจ้งให้เจ้าของบทความทราบหลังจากผู้ประเมินบทความตรวจอ่านบทความแล้ว

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีกำหนดออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน) ดังนี้

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม

ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

Vol. 6 No. 3 (2019): Vol. 6 No. 3 2019

Published: 2019-12-29

Management of Royal Awarded Private Early Childhood Schools in Bangkok and Vicinity

รุ่งอรุณ เหล่าตั้งจิตตรง, สนั่น ประจงจิตร, สุชาดา นันทะไชย

1-13

Transformational leadership and organization climate affecting the success of the world-class standard schools under the Secondary Educational Service Area Office 18

ณรงค์ศักดิ์ นาคสมบูรณ์, สมศรี ทองนุช, สถาพร พฤฑฒิกุล

29-43

THE DEVERLOPMENT OF EMPOWERMENT MODEL FOR ENHANCR MEASURMENT AND EVALUADE COMPETENCIES OF TEACHER IN EXPANSION SHOOL UNDER PRIMARY EDUCATION AREA OFFICES

ศุภานัน แพงเจริญ, พงศ์เทพ จิระโร, มนตรี แย้มกสิกร

65-77

THE CAUSAL FACTORS AFFECT SCIENCE PROCESS SKILLS OF PRATHOM SUKSA VI STUDENTS UNDER THE JURISDICTION OF THE AREA SERVICE OFFICE NAKHON NAYOK PROVINCE

สุมาลี เซ็ม, ไพรัตน์ วงษ์นาม, ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์

78-88

WORKING ENVIRONMENT FACTORS AFFECTING ORGANIZATION COMMITMENT OF TEACHERS UNDER THE RAYONG PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2

เรืองอุไร โตประภากร, อุดม รัตนอัมพรโสภณ, สถาพร พฤฑฒิกุล

89-101

CURRICULUM DEVELOPMENT OF ENHANCING READING LITERACY SKILL THROUGH CONTEMPLATIVE EDUCATION FOR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES

พัชนี บุญรัศมี, มณเฑียร ชมดอกไม้, ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์

102-110

THE COMPETENCY DEVELOPMENT GUIDELINES OF SUPPLY OFFICERS UNDER SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3 PHRANAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE

วาสนา เก้าเอี้ยน, พรเทพ รู้แผน, ธีระวัฒน์ มอนไธสง

111-122

Educational Administration : Concept, Theory, and Management

สิน งามประโคน, พีรวัฒน์ ชัยสุข, พระครูภัทรธรรมคุณ ปั้นมยุรา, พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ, เกษม แสงนนท์, อำนวย เดชชัยศรี

134-146

Reducing Time learning and Increasing time Knowledge for Learning and Teaching Management in Basic Education

สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย, พระครูวิรุฬห์สุตคุณ อุตฺตมสกฺโก, พระครูสถิตบุญวัฒน์ ถิรปุญฺโญ, พระครูสาทรปริยัติคุณ ฉนฺทปาโล, อุทัย สติมั่น

147-157

Competencies of Administrators in Educational Management for Sustainable Development of Schools under the Secondary Educational Service Area Office 1

พิญนิชาร์ โสคำ, พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, สุดารัตน์ สารสว่าง

185-194

THE DEVELOPMENT OF A TASK-BASED LEARNING PACKAGE TO IMPROVE ENGLISH ABILITY FOR PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS

พิมพ์พิศา สิงหพันธุ์, รังรอง งามศิริ, พงษ์ศักดิ์ รักษาเพชร

209-220

THE DEVELOPMENT OF THAI LEARNING ACTIVITIES TO IMPROVE WRITING SPELLING ABILITY FOR PRATHOMSUKSA 3 STUDENTS

ณปภัช สถิตยานุรักษ์, กรัณย์พล วิวรรธมงคล, ราตรี แจ่มนิยม

221-232

THE DEVELOPMENT OF ACADEMIC ADMINISTRATION TO ENHANCE THE PERFORMANCE OF LEARNERS IN THE 21ST CENTURY'S OFFICE OF NON-FORMAL EDUCATION AND INFORMAL EDUCATION

ญาดา วิวัฒนาทร, นิพนธ์ วรรณเวช, พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์

233-249

THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL COOPERATION MODEL FOR HOTEL BUSINESS MANPOWER DEVELOPMENT OF VOCATIONAL COLLEGES UNDER THE OFFICE OF THE VOCATIONAL EDUCATION COMMISSION

พิสุทธิ์ สันติคุณาภรณ์, นิพนธ์ วรรณเวช, พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์

250-265

PATH OF THE DEVELOPMENT OF TEMPLE TO BE “THE DEVELOPED TEMPLE”

พระครูวิรุฬห์วัชรธรรม ฐานุตฺตโร

172-184

Phonology in Thai – Phuan

วิไลศักดิ์ กิ่งคำ

195-208

Self-Management in Accordance With the Buddhist Principles for the Administration of Educational Organizations

พระครูปลัดสุรวุฒิ สิริวฑฺฒโก, ศุขภิญญา ศรีคำไทย

266-277

View All Issues

วารสารเราคืออะไร ข้อมูลจะขึ้นที่ การค้นหาจาก ไทโจ