วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จัดทำดัชนีใน tci

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ISSN: 2392-5507, E-ISSN: 2673-0030

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสนำผลงานวิชาการและงานวิจัย ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา การศึกษา การบริหารการศึกษา ปรัชญา จิตวิทยาและการแนะแนว ภาษาศาสตร์ การสอนสังคม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาสังคม และสาขาวิชาสหวิทยาการอื่นๆ

บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อ่านประเมินต้นฉบับ จำนวน 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind) ซึ่งเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร

ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารฉบับนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้นเพียงผู้เดียว และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบทความลงตีพิมพ์และจะแจ้งให้เจ้าของบทความทราบหลังจากผู้ประเมินบทความตรวจอ่านบทความแล้ว

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีกำหนดออกเผยแพร่ตีพิมพ์ราย 3 ฉบับ ต่อปี (ราย 4 เดือน) ดังนี้

ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน                    

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม                 

ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม                    

Vol. 10 No. 2 (2023): Vol. 10 No. 2 (May – August 2023)

Published: 2023-08-29

MANAGEMENT MODEL IN VIPASSANA MEDITATION TRAINING PROGRAMS OF PROVINCIAL MEDITATION PRACTICE CENTERS IN NONTHABURI PROVINCE

PhrakruVirotkanchanaket (Nuntakit Teepungkaro), Phrakruophatnonthakit , Somsak Boonpoo

1-12

A META-ETHNOGRAPHY RESEARCH ON EDUCATIONAL ADMINISTRATION FOLLOWING BUDDHIST PRINCIPLES IN SECONDARY SCHOOLS

Phramaha Guntinun Kantasilo (Hangsakul), PhrakruOphatnonthakit, Lampong Klomkul

13-28

THE DIGITAL LEADERSHIP DEVELOPMENT ACCORDING TO BUDDHIST PRINCIPLES OF SCHOOL ADMINISTRATORS

Phramaha Pornprasong Pariññãvaramedhĩ, Sin Ngamprakhon, PhramahaSombat Dhanapañño

29-39

ORGANIZATION BEHAVIOR CHANGE : CASE STUDY OF WORK FROM HOME

Ratchanee Dachasat, Kamolporn Kalyanamitra, Satit Niyomyaht, Tassanee Lakkanapichonchat

87-102

SCIENCE PHENOMENA DATA BANK : LOWER SECONDARY LEVEL

Supatchaya Suksiri, Sirirat Srisa-ard, Nataya Pilanthananond

189-198

A TEACHER DEVELOPMENT MODEL FOR ENHANCING EFFECTIVENESS IN PROMOTING LITERACY AMONG BORDER PATROL POLICE SCHOOL STUDENTS: A CASE STUDY OF BAN DOI SAENG BORDER PATROL POLICE LEARNING CENTER

Komsin Prasongsuk, Prapun Thammachai, Winai Chaiwongyart, Nattporn Chugwichean, Weerawit Piyanonthasin, Pongkorn Thippanya, Porntip Wannawirot

346-353

SCIENCE PHENOMENA DATA BANK : UPPER SECONDARY LEVEL

Sasiporn Samnakorn, Sirirat Srisa-ard, Nataya Pilanthananond

394-406

COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION DEBELOPMENT IN SOLVING PROBLEM BY LOGICAL THINKING FOR MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS AT BOONYAPRADIT SCHOOL BANGKOK

Wannapa Phopli, Areerat Chanbumrong, Samith Jueajinda, Nithipattara Balsiri, Narongpon Aulpaijidkul

407-416

THE IMPACT OF TRAINING ON THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL BOARD GAMES AFFECTING ACCEPTANCE AND PERCEPTION OF SELF-EFFICACY AMONG TEACHERS AT RATTANAKOSIN SCHOOL GROUP

Narongpon Aulpaijidkul, Wannapa Phopli, Samith Jueajinda, Nitipatara Balsiri, Panjaluck Thawai, Nipada Trairut

463-474

View All Issues

พุทธบริหารการศึกษา การศึกษา การบริหารการศึกษา พระพุทธศาสนา