วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จัดทำดัชนีใน tci

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ISSN: 2392-5507, E-ISSN: 2673-003

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสนำผลงานวิชาการและงานวิจัย ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา การศึกษา การบริหารการศึกษา ปรัชญา จิตวิทยาและการแนะแนว ภาษาศาสตร์ การสอนสังคม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาสังคม และสาขาวิชาสหวิทยาการอื่นๆ

บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อ่านประเมินต้นฉบับ จำนวน 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind) ซึ่งเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร

ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารฉบับนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้นเพียงผู้เดียว และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบทความลงตีพิมพ์และจะแจ้งให้เจ้าของบทความทราบหลังจากผู้ประเมินบทความตรวจอ่านบทความแล้ว

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีกำหนดออกเผยแพร่ตีพิมพ์ราย 3 ฉบับ ต่อปี (ราย 4 เดือน) ดังนี้

ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน                    

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม                 

ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม                    

Vol. 8 No. 1 (2021): Vol. 8 No. 1 (January - April 2021)

Published: 2021-04-27

ADMINISTRATIVE MODEL OF MAHAJATAKA SERMON CEREMONY

PhrakruPimondhammapan (Manop Kuntasilo), Somsak Boonpoo, PhramahaYannawat Thitavaddhano

1-13

THE TRAINING MODEL FOR BUDDHIST NEWLY ORDAINED MONKS IN THAILAND

PhramahaApichat Jhanasubho (Chaiha), Rawing Ruangsanka, Intha Siriwan

26-39

GUIDELINES FOR PREPARATION OF MANUS THERAPEUTIC FOR THAI TRADITIONAL MEDICINE STUDENTS

Suthida Wiriya, Wanisa Punfa, Siwapong Tansuwanwong, Kanyanoot Taoprasert, Yingyong Taoprasert

154-166

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN THE AGE OF DIGITAL DISRUPTION

Chairut Champoonote, Kamolporn Kalyanamitra, Satit Niyomyaht, Tassanee Lakkanapichonchat

195-208

ORGANIZATIONAL MANAGEMENT IN THE COUNTRY LOCKDOWN OF THAI BUSINESS SECTORS

Noppharat Bundantanawong, Kamolporn Kalyanamitra, Satit Niyomyaht, Tassanee Lakkanapichonchat

209-221

ROLE OF GOVERNMENT SECTORS FOR USING OF SOCIAL MEDIA

Itthipol Chunratanakul, Kamolporn Kalyanamitra, Satit Niyomyaht, Tassanee Lakkanapichonchat

222-234

EMPLOYEE’S LOYALTY FACTORS: THE CASE STUDY OF A JAPANESE – THAI MULTINATION COMPANY

Waranya Jammahk, Hathaikorn Panngum, Kingkaew Eiamchalam, Pilapun Phonarin, Nipat Jongsawat, Jirangrug Samarkjarn

235-245

THE MODEL OF FAITHFULNESS FOR BUDDHIST IN SCANDINAVIA COUNTRIES

PhrapaladKlanarong Nyanaviro (Tanodkaew), PhramahaSombat Dhanapañño, Suddhipong Srivichai, PhramahaPadet Chirakulo (Jongsakulsiri)

310-323

A MODEL OF LEARNING MANAGEMENT TO CREATE RELIGIOUS HEIRS OF THE THAI BUDDHIST SANGHA

PhramahaWoot Suvuddhiko (Boonsaner), Intha Siriwan, Sin Ngamprakhon, PhramahaPadet Chirakulo (Jongsakulsiri)

324-335

THE ADMINISTRATIVE NETWORK DEVELOPMENT OF THAI MONASTIC GROUP IN EUROPE

PhramahaWiwat Jhanesako (Sirirat), PhramahaYannawat Thitavaddhano, Suddhipong Srivichai, PhramahaPadet Chirakulo (Jongsakulsiri)

336-351

MANAGEMENT OF EDUCATION IN GLOBALIZATION

Kanporn Aiemphaya, Niwat Noymanee, Abhichat Anukulwech, Daoprakai Raso

352-360

EDUCATION QUALITY ASSURANCE

Phrametheepariyatthada (Boonprom Carupuñño), PhramhaSiriwattana Siriwatcharaworakun, SiriKarn Tanawutpornpinit, Chompoonuch Changcharoen

375-389

THAI EDUCATION DIRECTION UNDER (DRAFT) EDUCATIONAL ACT

Kanporn Aiemphaya, Niwat Noymanee, Abhichat Anukulwech, Daoprakai Raso

390-403

View All Issues

วารสารเราคืออะไร ข้อมูลจะขึ้นที่ การค้นหาจาก ไทโจ