วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จัดทำดัชนีใน tci

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ISSN: 2392-5507, E-ISSN: 2673-003

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสนำผลงานวิชาการและงานวิจัย ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา การศึกษา การบริหารการศึกษา ปรัชญา จิตวิทยาและการแนะแนว ภาษาศาสตร์ การสอนสังคม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาสังคม และสาขาวิชาสหวิทยาการอื่นๆ

บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อ่านประเมินต้นฉบับ จำนวน 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind) ซึ่งเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร

ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารฉบับนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้นเพียงผู้เดียว และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบทความลงตีพิมพ์และจะแจ้งให้เจ้าของบทความทราบหลังจากผู้ประเมินบทความตรวจอ่านบทความแล้ว

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีกำหนดออกเผยแพร่ตีพิมพ์ราย 3 ฉบับ ต่อปี (ราย 4 เดือน) ดังนี้

ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน                    

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม                 

ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม                    

Vol. 8 No. 3 (2021): Vol. 8 No. 2 (September-December 2021)

Published: 2021-12-31

AN INVESTIGATION OF FAITHFULNESS MODEL FOR BUDDHIST IN SCANDINAVIA COUNTRIES

PhrapaladKlanarong Nyanaviro (Tanodkaew), Phramaha Sombat Dhanapañño, Suddhipong Srivichai, Phramaha Padet Chirakulo (Jongsakulsiri)

48-57

ROBOT CLUSTER DEVELOPMENT POLICY IMPLEMENTATION

Chakrit Abhinorasaeth, Kamolporn Kalyanamitra, Satit Niyomyaht, Tassanee Lakkanapichonchat

58-72

A STUDY OF MIGRAINE TREATMENT MODEL WITH THAI TRADITIONAL MEDICINE

Jiraporn Taodanjak, Siwapong Tansuwanwong, Yingyong Taoprasert, Kanokorn Piansoongnern

112-119

MODEL OF BEHAVIOR DEVELOPMENT OF THE YOUTHS BASED ON SACCA PRINCIPLES FOR TEMPLES IN THAILAND

Maechee Siraprapa Phetkit, Intha Siriwan, Sin Ngamprakhon, Krisda Nantapetch

133-142

AN INVESTIGATION OF ADMINISTRATIVE NETWORK MODEL OF THAI MONASTIC GROUP IN EUROPE

Phramaha Wiwat Jhanesako (Sirirat), Phramaha Yannawat Thitavaddhano, Suddhipong Srivichai, Phramaha Padet Chirakulo (Jongsakulsiri)

180-187

BUDDHIST MARKETING STRATEGY FOR SCHOOLS UNDER OFFICE OF PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA

Nipapath Prakotpol, Suddhipong Srivichai, Rawing Ruangsanka, Krisda Nantapetch

188-200

POLICY IMPLEMENTATION OF REMEDIAL MEASUREMENT TO ASSIST SME’S BUSINESS AFFECTED BY THE COVID-19 SITUATION

Somsak Atsawasriworanan, Kamolporn Kalyanamitra, Satit Niyomyaht, Tassanee Lakkanapichonchat

201-215

INNOVATIVE DEVELOPMENT IN ADMINISTRATION OF CHARITY SCHOOLS IN BUDDHISM

PhraWichearn Siripaddho (Pratummin), Somsak Boonpoo, Sin Ngamprakhon, Krisda Nantapetch

216-224

EFFECTIVE ADMINISTRATION MODEL OF DHAMMA PRATICE CENTERS

PhraArthit Siratecho (Suk na wangsai), Sin Ngamprakhon, Phramaha Sombat Dhanapañño

225-235

A MODEL FOR LEARNING MANAGEMENT ON THERAVADA BUDDHIST TEMPLE SCULPTURES IN BANGKOK

PhraKhruWitoonsunthornkij (Channarong Tikãyãno), Sin Ngamprakhon, Somsak Boonpoo

236-246

EVAUATION OF MEASURES TO PROVIDE REMEDIAL ASSISTANCE TO INSURED EMPLOYEES AFFECTED BY COVID-19

Thanongsak Insena, Kamolporn Kalyanamitra, Satit Niyomyaht, Tassanee Lakkanapichonchat

256-269

LANGUAGE AND CUlTURE OF LAO KRANG COMMUNITY IN PHICHIT PROVINCE

Tumtawat Piluek, Weerakarn Kanokkamares, Ruengdet Pankhuenkhat

270-277

AN INVESTIGATION OF LEARNING MANAGEMENT MODEL TO CREATE RELIGIOUS HEIRS OF THE THAI BUDDHIST SANGHA

Phramaha Woot Suvuddhiko (Boonsaner), Intha Siriwan, Sin Ngamprakhon, Phramaha Padet Chirakulo (Jongsakulsiri)

290-297

THE COMPILATION OF THAI MEDICINAL PLANTS USING TISSUE CULTURE METHOD PROPAGATION

Sarawut Thapchuaikhwa, Wanisa Punfa, Chakkrit Khanaree, Kanyanoot Taoprasert, Yingyong Taoprasert

324-336

/phǔa/ /mia/ : THE DIVERSITY OF MEANING

Bhasrvarin Iamsa-ard , Wilaisak Kingkham

337-348

View All Issues

วารสารเราคืออะไร ข้อมูลจะขึ้นที่ การค้นหาจาก ไทโจ