Announcements

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ:

วารสารมีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความตามกระบวนการพิจารณาบทความ ๒ แบบ คือ

แบบที่ ๑ ค่าธรรมเนียม ๓,๕๐๐ บาท โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย ๒ ท่าน ต่อ ๑ บทความ แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

แบบที่ ๒ ค่าธรรมเนียม ๔,๕๐๐ บาท โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย ๓ ท่าน ต่อ ๑ บทความ แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

โดยวารสาร จะทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ  ต่อเมื่อผู้เขียนได้ทำการปรับปรุงแก้ไขบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบวารสาร (ส่งไฟล์ Word ผ่านระบบไลน์ 0955426695) และส่งไฟล์บทความเข้าระบบวารสาร

วารสาร ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม ในกรณีดังนี้

๑. บทความมีความซ้ำซ้อนมากกว่า ๒๕% ตามที่กำหนดในโปรแกรม CopyCat ของระบบ thaijo

๒. บทความไม่มีความถูกต้องตามองค์ประกอบรูปแบบของวารสาร 

๓. บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

๔. ผู้เขียนบทความไม่ดำเนินการแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามระยะเวลาที่กำหนด (1 เดือน หลังการแจ้งของวารสาร)

๕. ผู้เขียนบทความขอยกเลิกการตีพิมพ์ หลังจากได้รับการตอบรับบทความแล้ว

ผู้นิพนธ์ต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น และต้องมีการอ้างอิงทุกครั้งเมื่อนำผลงานของผู้อื่นมาหรืออ้างอิงในเนื้อหา และท้ายบทความของตนเอง  โดยบทความที่ท่านส่งเข้ามาต้องไม่มีความความซ้ำซ้อนมากกว่า ๒๕% จากการตรวจสอบด้วยโปรแกรม CopyCat ของระบบ thaijo 

ในกรณีที่ บทความวิจัยมีกระบวนการวิจัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์ ผู้นิพนธ์จะต้องส่งหลักฐานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มาประกอบการลงตีพิมพ์ด้วยจึงจะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร